Syn

Synsafdelingens tilbud henvender sig til blinde og svagsynede, i almindelighed med synsstyrker på 6/18 eller derunder.

Synsafdelingens tilbud er:

 • Rådgivning, vejledning, afprøvning og evt. bevilling af hjælpemidler m.v. til blinde og svagsynede.
 • Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere.
 • Rådgivning og vejledning om belysningsforhold.
 • I samarbejde med kommunerne at varetage genbrug af synshjælpemidler.
 • Synsafdelingen løser sine opgaver i tæt samarbejde med specialoptikere, øjenlæger og Dansk Blindesamfunds konsulenttjeneste.
 • Kompenserende specialundervisning i relevante aktiviteter i den blinde eller svagsynedes hverdag.

Tilbuddet udgår fra Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Herning Kommune og henvender sig til borgere i følgende kommuner:

 • Herning
 • Ikast-Brande
 • Ringkøbing-Skjern
 • Lemvig
 • Struer
 • Holstebro

Hvem kan henvende sig?

Synsafdelingens opgaver

Luk alle
Åben alle

Primære opgaver

 • Specialundervisning til blinde og svagsynede, herunder kompenserende undervisning i ADL (Almindelig Dagligdags Livsførelse) og undervisning i at orientere sig og i at færdes sikkert i henhold til lov om specialundervisning for voksne og i henhold til folkeskoleloven.
 • Sagsbehandling af ansøgninger om optik- og optikunderstøttende synshjælpemidler og forbrugsgoder i henhold til § 112 og § 113 i lov om social service.
 • Undersøgelse, afprøvning og vurdering af øvrige synshjælpemidler, eksempelvis mobilitystokke, talende ure og talende vægte m.m.
 • Instruktion, undervisning og vejledning i brug af hjælpemidler til blinde og svagsynede.
 • Vejledning til pårørende og samarbejdspartnere.
 • Vejledning i forbindelse med fastholdelse i arbejde.
 • Vejledning om den rigtige belysning til svagsynede
 • Administration af en genbrugsordning af synshjælpemidler.
 • Synsafdelingen løser opgaverne i tæt samarbejde med øjenlæger, specialoptikere og andre fagpersoner samt interesseorganisationer

Vejledning for voksne med synsproblemer

Synsafdelingens tilbud er:

 • Kompenserende specialundervisning i relevante aktiviteter i den blinde eller svagsynedes hverdag.
 • Rådgivning og vejledning om hjælpemidler m.v. til blinde og svagsynede.
 • Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere.
 • Rådgivning og vejledning om belysningsforhold.
 • I samarbejde med kommunerne at varetage genbrug af synshjælpemidler.
 • Synsafdelingen løser sine opgaver i tæt samarbejde med specialoptikere, øjenlæger og Dansk Blindesamfunds konsulenttjeneste.

Tilbuddet udgår fra Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Herning Kommune og henvender sig til borgere i følgende kommuner: Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer og Holstebro.

Hvis borgeren er visiteret til hjemmebesøg, vil én af Synsafdelingens medarbejdere aftale et besøg.

Et typisk hjemmebesøg vil indeholde en afklaring af følgende problemstillinger.              

 • Læsning
 • Kommunikation
 • Mobilitet
 • Indkøb
 • Madlavning
 • Spisning
 • Deltagelse i aktiviteter
 • Belysning

Efterfølgende foregår der en afprøvning af optik og optikunderstøttende hjælpemidler, f.eks. lys, samt opfølgning af evt. bevilget optik

Der foretages afprøvning af andre relevante hjælpemidler, f.eks. talende hjælpemidler, og  iværksættes undervisning i kompenserende teknikker i ADL og mobility.

ADL og Mobility.

ADL er en forkortelse af Activities of Daily Living og oversættes som Almindelig Daglig Livsførelse eller aktiviteter i hverdagslivet.  ADL anvendes meget bredt i Danmark i det begrebet anvendes om samtlige daglige gøremål i relation til personlig omsorg, hjem, arbejde og fritid.

For den svagsynede eller blinde vil ADL undervisningen typisk indeholde brug af kompenserende teknikker til madlavning, spisning, personlig hygiejne, tøjvask, rengøring og kommunikation.

Undervisning kan være individuel i borgers eget hjem eller som holdundervisning på Center for Kommunikation (se også kurser)

Mobility er evnen til at kunne færdes selvstændigt, selvom man har en synsnedsættelse. At færdes selvstændigt er ofte nødvendigt, hvis man skal deltage i almindelig dagligdags aktiviteter. På den måde bliver mobility en del af ADL begrebet.

Undervisning i mobility indbefatter teknikker i brug af lang hvid stok eller markeringsstok, samt strategier for at kunne orientere sig og færdes sikkert såvel inde som ude.

Undervisningen vil typisk indeholde ruteindlæring, kendemærker, beskyttelsesteknikker, søgeteknikker og kikkerttræning. Desuden vil der tilbydes undervisning i ledsageteknik til den svagsynede eller blinde samt dennes netværk (pårørende, kontaktpersoner m.fl.)

I undervisningen arbejdes der også med at udnytte andre sanser end synssansen til at orientere sig med, f.eks. høresansen, følesansen, lugtesansen mm.

Vejledning for børn og unge med synshandicap

Center for Kommunikation tilbyder vejledning til børn og unge, der er tilmeldt Synsregistret ved Statens Øjenklinik, Kennedy Instituttet.

Børn tilmeldes Synsregistret, når deres visus er 6/18 eller derunder, ved synsfelt på under 10 grader og ved cerebral synsnedsættelse. Når et barn tilmeldes Synsregistret får Center for Kommunikation besked om dette, og derefter tilbydes familien besøg af synskonsulenten.

Synskonsulenten samarbejder primært med hjemmet og kommunen. Derudover med øjenlæger, optikere samt de landsdækkende institutioner Synscenter Refsnæs og Døvblindecentret.

Vejledningen foregår i hjemmet, og hvor barnet / eleven passes eller går i skole.

Synskonsulentens opgave er sammen med forældre, dagplejere, pædagoger og lærere at beskrive barnets synsevne og synsfunktion og ud fra dette sætte relevante tiltag i gang, så barnet får optimale udviklings- og læringsbetingelser. Dette kan være:

 • Ideer til synsstimulering.
 • Ideer til generel udvikling.
 • Testning af synsfunktionen og udviklingsniveau.
 • Afprøvning af hjælpemidler.
 • Undervisning af fagpersonale.
 • Indretning af lokaler.
 • Vejledning i lysets betydning.
 • Henvisning til kurser for familien, barnet og fagpersonale.
 • Undervisning i mobility og ADL.

Synskonsulenten afholder kurser for fagpersoner (se kursus), og laver ad hoc kurser f.eks i forbindelse med opstart i ny institution eller i forbindelse med andre overgange.

Synskonsulenten kan kontaktes på Center for Kommunikation tlf: 96 28 49 00. 

Døvblindhed

Døvblindhed er betegnelsen for et i alvorlig grad kombineret syns -og høretab.

I Center for Kommunikation er der nedsat et team bestående af en medarbejder fra henholdsvis høre- og synsafdelingen.

Center for Kommunikation varetager følgende opgaver:

Der foretages udredning af behov for kontaktperson til personer med kombineret syns- og hørehandicap

Der ydes undervisning og supervision til kontaktpersoner til døvblinde

Der ydes rådgivning og vejledning til døvblindblevne

Der afholdes temadage om døvblindhed for fagfolk, som kommer i forbindelse med personer med kombineret syns- og høretab.

It til blinde og svagsynede

Rådgivning om IT til blinde og svagsynede sker i et tæt samarbejde mellem Synsafdelingen og Handicapteknologiafdelingen.

Handicapteknologiafdelingen rådgiver, afprøver, bevilger og underviser i brugen af særlige informationsteknologiske hjælpemidler efter Lov om social service.
For svagsynede drejer det sig oftest om tilpasning af programmer på brugerens pc, eventuelt suppleret med et særligt forstørrelsesprogram.

For blinde og stærkt svagsynede kan der desuden blive tale om særligt udstyr som syntetisk tale eller punktdisplay (Braille).

IT-hjælpemidler til blinde og svagsynede bevilges som hovedregel som udlån, jævnfør servicelovens §§ 112-113.

Kontaktinfo

Synsafdelingen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Telefontider Synsafdelingen

Administrationen
Mandag-fredag: 8.00- 12.00

Der gives besked til konsulenten og vi bestræber os på at kontakte dig inden for 3 hverdage og i tidsrummet 8.30 - 12.00.

Optiker:
Mandag-torsdag: 10.00 - 12.00

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: