Høre

Høreafdelingens tilbud er:

 • Rådgivning og vejledning i brug af høreapparat
 • Rådgivning og vejledning og kompenserende specialundervisning i høretaktik  
 • Rådgivning og vejledning og kompenserende specialundervisning i tinnitus og lydfølsomhed
 • Rådgivning og vejledning ved Méniers
 • Rådgivning og vejledning og kompenserende specialundervisning ved Cochlear implantat/CI
 • Rådgivning, vejledning, afprøvning og evt. bevilling af høretekniske hjælpemidler
 • Rådgivning og vejledning ved hørevanskeligheder i forhold til uddannelse
 • Rådgivning og vejledning ved hørevanskeligheder i forhold til job
 • Rådgivning og vejledning ved erhvervet syns -og høretab
 • Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere

Besøg desuden CfK-Høreklinik Herning.

Høreafdelingens opgaver

Luk alle
Åben alle

Tinnitus, lydfølsomhed, mènière

Tinnitus

Tinnitus er en oplevelse af lyd, som skyldes forandringer i hjernens centrale bearbejdning, som kun den ramte selv kan høre. Lydene kan have karakter af susen, hyletoner, maskinlyde m.m.. Tinnitus kan være lokaliseret til ét eller begge ører, lyden kan være konstant, eller vekslende både i styrke og varighed.

Tinnitus kan for mange være et mindre problem, men for nogle få bliver tinnitus så voldsom, at det medfører store problemer i dagligdagen.

Tinnitus ses ofte hos personer, som har fået en høreskade, men kan dog også forekomme hos personer med normal hørelse. Op mod 40 - 50 % af dem, der har tinnitus, får også problemer med lydfølsomhed, også betegnet som hyperakusis.

Hyperakusis

Hyperakusis er nedsat tolerance overfor almindelige dagligdagslyde, som skyldes forandringer i hjernens centrale bearbejdning af lyd. Det kan dreje sig om alle lyde eller specifikke lyde, som begynder at blive voldsomt ubehagelige og som ellers ikke plejer at være generende.

Ménière

Ménière er en af de mere sjældne øresygdomme. Den medfører anfald af svimmelhed, som kan medføre opkastninger, tinnitus, trykfornemmelse i øret og svingende hørenedsættelse. Nogle har symptomerne i lettere grad, hos andre kan de være meget voldsomme. Ménière kan for nogle afhjælpes med medicinsk behandling.

Center for Kommunikation

Center for Kommunikation tilbyder tinnitus Informationsundervisning samt evt. samtale, for personer med tinnitus og deres pårørende. Indholdet varierer efter det individuelle behov.

Målet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af henholdsvis tinnitus, hyperacusis eller ménière samt give redskaber til bedre at kunne håndtere egen situation.

En samtale kan blandt andet omhandle:

 • Udredning af den enkeltes specifikke problemer
 • Gennemgang af høreprøver, ørets anatomi og nervebaner
 • Hjernens opdeling
 • Psykiske reaktioner
 • Søvnproblematikker 
 • Aflednings- / defokuseringsstrategier generelt og i forhold til den enkelte. 
 • Afprøvning af relevante tekniske hjælpemidler

Cochlear Implant (CI)

Cochlear Implant (CI) er betegnelsen for et avanceret system, som kan skabe eller genskabe en form for hørelse hos døvblevne og døve. CI giver således svært hørehæmmede og døvblevne mulighed for at opfatte lyd.

Et CI består af en udvendig og en indvendig del. Den indvendige del, "implantatet", indsættes ved operation og består af en modtager og en elektrode, som er indopereret i øresneglen. Via elektroden i øresneglen sendes impulser til hørenerven, disse fortolkes som lyd i hjernens hørecenter.

Den udvendige del består af en mikrofon, en taleprocessor og en sender, der kan opfatte, bearbejde og sende lyde fra omgivelserne til den indvendige del. Taleprocessoren er forbundet til implantatet ved hjælp af en magnet.

For at lære at udnytte det nye lydsignal med et CI, gælder det for de fleste, at de har behov for undervisning hos en hørekonsulent.

Forventninger, indsats og undervisning - Hvor godt kan man forvente at komme til at høre?

Det er meget vanskeligt at forudsige, hvor godt man kommer til at høre og fungere med CI. Nogle vil "blot" få øget støtte til støtte for mundaflæsningen. Andre kommer til at kunne føre en ubesværet samtale på 2-mandshånd i rolige omgivelser. Og andre igen kommer f.eks. til at kunne tale i telefon.

Det kræver en stor indsats at genvinde evnen til at høre efter CI-operation. CI-lyden er meget anderledes end det, man tidligere har hørt, og hjernen skal lære at bearbejde og fortolke det nye lydbillede, før man kan få forbedret sin evne til at høre og forstå tale.

Genoptræningen og tilvænningen foregår naturligvis først og fremmest i dagligdagen ved at lytte aktivt til hverdagslyde og talesprog. Den daglige træning suppleres med sproglig og auditiv undervisning og supervision hos hørepædagogen.

Undervisningen gives som udgangspunkt som eneundervisning og tilpasses den enkeltes behov. Nogle klarer sig med relativt få timers undervisning, mens andre skal bruge lang tid til genoptræningen. Der må sættes realistiske mål for undervisningen - men generelt handler det om at opnå størst muligt udbytte af implantatet. Undervisningen afsluttes, når hørepædagogen og CI-brugeren er enige om, at målet er nået.

Hvordan er forløbet - og hvad tilbyder Center for Kommunikation? 

Man bliver indstillet til CI-operation af en ørelæge på Høreklinikken. Derefter foretages en række forundersøgelser og samtaler på CI-center Vest på Århus Sygehus, hvor det skal undersøges og vurderes, hvilke muligheder der er for en CI-operation. Først derefter tages den endelige beslutning. 
Efter operationen går der nogle uger, inden processoren bliver tilsluttet. Hørekonsulenten tilbyder så vidt muligt at deltage ved selve tilslutningen i Århus.

Efter tilslutning gives undervisning / genoptræning, som er tilpasset den enkeltes behov. Efter afsluttet undervisningsforløb kan der aftales opfølgning samt råd og vejledning.

Tilbud til erhvervsaktive

Mange høreapparatbrugere oplever hørevanskeligheder i forbindelse med deres arbejde. Ofte skal der mere end et høreapparat til at få løst vanskelighederne.

Erhvervsaktive har derfor mulighed for at rette henvendelse til Center for Kommunikation for at få hjælp til en løsning.
Der tilbydes en samtale, der afdækker og systematiserer høreproblemerne i forhold til arbejdssituationen. 
Der gives vejledning om løsningsmuligheder. Det kan være særlige hjælpemidler til arbejdsbrug, arbejdspladsindretning, personlig assistance og / eller deltagelse i et kursusforløb.

Hvis der er behov for hjælpemidler / arbejdsredskaber:

 • Borgeren vejledes om ansøgningsprocedure i forhold til sit lokale Jobcenter
 • Der indhentes høreoplysninger vedrørende seneste behandling - høreapparatbehandling, høretekniske hjælpemidler.
 • Samtale med borgeren enten på Center for Kommunikation eller på arbejdspladsen med henblik på vurdering af arbejdssituation.
 • Valg af muligt hjælpemiddel drøftes.
 • Der foretages afprøvningen af hjælpemidlet på Center for Kommunikation eller på arbejdspladsen. Desuden kan der indgås aftale med eksternt firma om opsætning og afprøvning.
 • Der gives undervisning / instruktion til borgeren.
 • Efter aftale gives information til arbejdspladsen
 • Der sendes udredning til Jobcentret

Arbejdspladsindretning:

 • Borgeren vejledes om ansøgningsprocedure i forhold til sit lokale Jobcenter
 • Der indhentes høreoplysninger vedrørende seneste behandling - høreapparatbehandling, høretekniske hjælpemidler.
 • Samtale med borgeren og leder på arbejdspladsen med henblik på vurdering af arbejdssituation.
 • Der gives information om støj, akustik, hørelse til arbejdspladsen
 • Vejledning / rådgivning om løsning af støj- og akustikproblemer.
 • Der sendes udredning til Jobcentret

Personlig assistance:

 • Borgeren vejledes om ansøgningsprocedure i forhold til sit lokale Jobcenter
 • Der indhentes høreoplysninger vedrørende seneste behandling - høreapparatbehandling, høretekniske hjælpemidler.
 • Samtale med borgeren og lederen på arbejdspladsen med henblik på vurdering af arbejdssituationen.
 • Der sendes udredning til Jobcentret

Undervisningsforløb på hold

Holdundervisning, som er tilrettelagt specielt, for erhvervsaktive med høretab.

Et forløb som giver kendskab til hørelse, høreapparater, hjælpemidler, kommunikation, indsigt i lovgivningen samt drøftelse af fælles problemstillinger.

Tilbud til unge

Rådgivning

Unge med hørenedsættelse har ofte erfaringer med specialpædagogisk støtte og kompenserede hjælpemidler fra deres opvækst og deres tidligere skolegang. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har sammen med grundskolen sikret, at den unge har fået den rigtige støtte og samtidigt sikret den opfølgende indsats.

Ved overgang til en ungdomsuddannelse er den unge i langt højere grad afhængig af egen indsats. Det betyder, at det er vigtigt at kende mulighederne for høreapparatbehandling, for at få høretekniske hjælpemidler og for at få relevant specialpædagogisk støtte i sin ungdomsuddannelse.

Flytte hjemmefra

Når du skal flytte hjemmefra og i egen bolig, kan du have brug for at få flyttet høretekniske hjælpemidler eller at søge nye. 
Du kan kontakte Center for Kommunikation for at få vejledning.

Uddannelse

Når du skal starte på uddannelse, kan du have brug for vejledning om hvilke støttemuligheder, der er at få i forbindelse med uddannelsen - det kan være høretekniske hjælpemidler, studiestøtte, mulighed for information om hørelse til uddannelsesstedet eller noget andet.

Du kan kontakte Center for Kommunikation for at få flere oplysninger om dine muligheder.

Center for Kommunikation har indgået aftale med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om udredning af specialpædagogisk støtte på uddannelsesområdet, således at elever på såvel ungdomsuddannelser som videregående uddannelser sikres den rette støtte.

Arbejde

For at fungere på en arbejdsplads, kan du have brug for en særlig telefon, et kommunikationssystem eller noget andet. 
Du kan kontakte Center for Kommunikation for at få vejledning om, hvordan du kan få hjælp.

Høreapparater

Når du er fyldt 18 år, skal du selv sørge for at følge op på din høreapparatbehandling. Du kan få foretaget ny undersøgelse med henblik på høreapparatbehandling:

 • Når der er gået 4 år siden, du sidst fik bevilget høreapparater eller
 • Hvis der er sket en markant ændring i din høresituation.

Du kan kontakte Center for Kommunikation for at blive indstillet til en ny undersøgelse på en offentlig høreklinik, eller du kan selv henvende dig.
Høreapparater fra en offentlig klinik er uden egenbetaling

Du kan også vælge en privat høreklinik. Høreapparater derfra er med en vis egenbetaling.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine høreapparater, kan du enten kontakte den klinik, hvorfra du har fået apparaterne eller Center for Kommunikation.

Erhvervet døvblindhed - kombineret høre- og synsnedsættelse

Døvblindhed er betegnelsen for et i alvorlig grad kombineret syns- og høretab.

Når en høre- og synsnedsættelse optræder sammen, forstærker de hinanden og danner tilsammen en helt særlig funktionsnedsættelse, nemlig døvblindhed. Når sansetabene optræder efter, at sproget er udviklet, enten tegnsprog eller verbalt sprog, taler man om erhvervet døvblindhed.

Erhvervet døvblindhed fordeler sig på alle aldersgrupper. Man taler om døvblindhed, når den kombinerede høre- og synsnedsættelse giver alvorlige problemer i dagligdagen i forbindelse med tilegnelse af information, kommunikation og mulighed for at færdes selvstændigt.

I Center for Kommunikation er der nedsat et team bestående af en medarbejder fra henholdsvis høre- og synsafdelingen.

Center for Kommunikation varetager følgende opgaver:

 • Der foretages udredning af behov for kontaktperson til personer med kombineret syns- og hørehandicap
 • Der ydes undervisning og supervision til kontaktpersoner til døvblinde
 • Der ydes rådgivning og vejledning til døvblindblevne
 • Der afholdes temadage om døvblindhed for fagfolk, som kommer i forbindelse med personer med kombineret syns- og høretab.

Høretekniske hjælpemidler

Udover høreapparater findes der en lang række tekniske hjælpemidler, som kan lette hverdagen for mennesker med høreproblemer.

Høretekniske hjælpemidler bevilges efter forskellig lovgivning. Der skal tages udgangspunkt i, i hvilken sammenhæng hjælpemidlet skal kompensere for høretabet. Hovedområderne er personlige hjælpemidler, arbejdsrelaterede hjælpemidler og hjælpemidler til brug i uddannelse.

Personlige hjælpemidler

Høretekniske hjælpemidler til personlig brug bevilges af bopælskommunen i henhold til lov om social service § 112.
Eksempler på hjælpemidler i hjemmet er alarmeringssystemer - vækkeur, dørkald - forstærkersystemer til TV, radio og telefon samt kommunikationssystemer.      

Ved behov for høretekniske hjælpemidler skal man henvende sig i hørekonsulentens telefontid.

I forhold til ansøgning om et hjælpemiddel foretages en udredning for at afdække behovet, hvorefter der foretages afprøvning af det relevante hjælpemiddel. På baggrund af udredningen og afprøvning kan der sendes en udtalelse til din kommune.

Hjælpemidler til brug i arbejde

Hjælpemidler / arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning bevilges af jobcentret i bopælskommunen i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100.

Eksempler på hjælpemidler / arbejdsredskaber er halsslynger til mobiltelefon, kommunikationssystemer, særlige høreværn samt ofte også individuelle løsninger tilpasset arbejdsfunktionen.

Der henvises til i øvrigt til afsnittet - "Tilbud til erhvervsaktive".

Hjælpemidler i uddannelse

Hjælpemidler / undervisningsudstyr søges på uddannelsesstedet og bevilges af Kvalitets- og Uddannelsesstyrelsen.

Der henvises til afsnittet - "Tilbud til unge"

Skelnetab

Center for Kommunikation tilbyder skelnetab informationsundervisning og evt. samtale for personer med skelnetab og deres pårørende.

Tab af evnen til at omsætte, det man hører til forståelig tale

Langt de fleste mennesker med en hørenedsættelse kan hjælpes med et høreapparat og dermed klare den almindelige kommunikation.
 
Men er der tale om et stort skelnetab, kan det lyde som en radio "udenfor station", - man kan høre, at der bliver sagt noget, men ikke helt, "hvad" der bliver sagt.
 
Nogle af ordene forsvinder, så man må gætte sig til sammenhængen. Dette er meget trættende, og giver den hørehæmmede og de pårørende en stor udfordring i at gøre kommunikationen så tydelig som muligt.

Det kan være meget svært at forstå og acceptere, at et høreapparat ikke kan kompensere for et skelnetab.

Der findes tekniske hjælpemidler, som i visse situationer kan gøre høresituationen lettere. Disse kan med fordel afprøves.
Tekniske hjælpemidler kan kompensere, men ikke kurere et skelnetab

Har man et skelnetab, er det vigtigt, at man har kendskab til høretaktik

Specialrådgivning

Formål:

 • At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge problemer affødt af høretabet,
 • At tilgodese behov, der følger af den nedsatte hørelse
 • At sikre personer med nedsat hørelse de bedste muligheder for at gennemføre uddannelse
 • At bidrage til at personer med nedsat hørelse fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet

Specialrådgivningen henvender sig til:

 • borgere med nedsat hørelse, der oplever problemer på grund af høretabet i forbindelse med uddannelse og arbejde
 • sagsbehandlere og andre i det offentlige, der har brug for information og vejledning omkring høremæssige problemstillinger
 • uddannelsessteder og arbejdspladser med studerende eller ansatte, der har høreproblemer

Indhold

Specialrådgivning til unge

Specialrådgivning til unge i forbindelse med overgang til uddannelse kan for eksempel indeholde oplysninger om støttemuligheder i uddannelsessystemet, hjælp til udredning og ansøgning om specialpædagogisk støtte, oplysninger om hjælpemidler, støtteundervisning og tolkning, rådgivning til kommende uddannelsessted samt opfølgning i uddannelsen.

Specialrådgivning til voksne

Specialrådgivning til voksne i relation til fastholdelse på arbejdsmarkedet kan indeholde oplysning om sociale- og arbejdsmarkedsmæssige kompensationsmuligheder, udredning i forhold til kompenserende tiltag, henvisning til andre foranstaltninger.
Rådgivning til brugere omhandler også accept, erkendelse og personlige konsekvenser af høretab, samt information og rådgivning til familie m.fl.

Til kommunale sagsbehandlere, medarbejdere i jobcentrene, arbejdspladser, uddannelsessteder mv.

Til kommunale sagsbehandlere, medarbejdere i jobcentrene, arbejdspladser, uddannelsessteder mv. kan gives information om de særlige konsekvenser et høretab har i relation til arbejdsevnen. Der kan gives rådgivning i forhold til støttemuligheder efter lovgivning indenfor social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

Kontaktinfo

Høreafdelingen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Telefontider Høreafdelingen
Hørekonsulent: Mandag-torsdag: 8.30-10.00 og 10.30-12.00

Sekretær: Mandag-torsdag kl. 8.00-12.00

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: