Hjerneskaderådgivningens kurser

Luk alle
Åben alle

UPS - Undervisning af Personer med Senhjerneskade

En erhvervet hjerneskade er en hjerneskade, der er opstået 28 dage efter fødslen eller senere.

Erhvervet hjerneskade kan være forårsaget af apopleksi, traumer, tumorer, infektioner, forgiftninger, iltmangel m.fl. "UPS" er et kursus for mennesker med erhvervet hjerneskade.

Kurset tilbydes borgere, hvis kommune har abonnement med Hjerneskaderådgivningen. Visitation til kurset sker i samarbejde og dialog med hjemkommune. Kurset tilrettelægges med udgangspunkt i en individuel samtale og efter, hvad den enkelte kursist har behov for.

Formål:

At de enkelte deltagere via undervisningen opnår en så høj grad af erkendelse og indsigt, at de bliver i stand til at agere med udgangspunkt i de ændrede livsvilkår, som sygdommen eller ulykken har medført.

Kurset kan indholde:

Teoretisk undervisning, f.eks: 

 • Hjernens opbygning og funktion 
 • Følger efter skade i hjernen 
 • Krise, sorg og stress 
 • Tilpasning til ændrede livsvilkår

Kognitiv Undervisning, f.eks.: 

 • Opmærksomhed og koncentration 
 • Hukommelse 
 • Sprog 
 • Planlægning og overblik 
 • Problemløsning

Alment brug af PC og iPad, f.eks.:

 • Træningsprogrammer 
 • Internet 
 • Apps, sociale medier

Praktiske / kreativ undervisning: 

 • Bevægelse og afspænding 
 • Indkøb og madlavning 
 • Foto / billedbehandling 
 • Tegning og maling 
 • Foldeteknikker

Planlægning og afholdelse af venne-familieaften. Midtvejs i kurset afholdes statusmøde med mulighed for inddragelse af sagsbehandler eller jobkonsulent.

Kursusforløb:

Kurset tilrettelægges som holdundervisning med få deltagere, og strækker sig over ca. 15 uger med undervisning mandag, onsdag og fredag i alt 10 timer ugentlig. Der er mulighed for løbende optag på kurset.

Sted:

Hjerneskaderådgivningen, Center for Kommunikation.

Holdundervisning - Senhjerneskadede

Der tilbydes undervisning til borgere i Herning, Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner, som har abonnementsaftale med Hjerneskaderådgivningen. Visitering til tilbud sker i samarbejde og dialog med hjemkommune.

Formål: 

 • At du får information om hjernens opbygning og funktion 
 • At du får information om følger efter skader i hjernen 
 • At du ser muligheder fremfor begrænsninger 
 • At du møder andre og udveksler erfaringer 
 • At du lærer andre metoder at løse opgaver på

Forløb:

Undervisningsforløbet tilrettelægges som holdundervisning med 4 - 7 deltagere med udgangspunkt i den enkelte deltagers ønsker og behov. Omfang og tidspunkt kan variere. Tilbuddet afholdes løbende efter behov.

Sted:

Holdundervisningen afholdes på Center for Kommunikation, Herning, eller i en af vore samarbejdskommuner.

Indhold:

Vi ønsker i samarbejde med dig at give dig en bedre forståelse af din nuværende situation og et overblik over dine fremtidige muligheder. Der lægges vægt på undervisning, samtale og praktiske opgaver med udgangspunkt i de emner, som er relevante for deltagerne.

Emnerne kan f.eks. være: 

 • Usynlige handicap. 
 • Træthed - hvorfor, og hvordan tackler man det? 
 • Koncentrations- og opmærksomhedsproblemer - hvilke øvelser støtter? 
 • Svært ved at huske - hvilke teknikker hjælper mig? 
 • Svært ved at overskue dagligdagen - hvordan skaber man et bedre overblik? 
 • Svært ved at tage sig sammen til at komme i gang. 
 • At være på arbejdsmarkedet efter en erhvervet hjerneskade, hvilke udfordringer giver det? 
 • Tilbud fra region og kommuner. 
 • Orientering om patientforeninger. 
 • Inspiration og idéer til at komme videre ved selvtræning.

Der udarbejdes for hver deltager en undervisningsplan for forløbet og en evaluering ved undervisningens ophør.

Pårørendekursus

Kursus for ægtefæller eller samlevere til personer med en erhvervet hjerneskadede.

Kurset henvender sig til de borgere i Herning, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Struer kommuner, som har en pårørende, der er i forløb i Hjerneskaderådgivningen.

Når en person pådrager sig en hjerneskade, har det følger for hele familien. Det er derfor vigtigt, at de nærmeste pårørende modtager information om, hvilke følger en skade kan have samt får støtte i den ændrede livssituation. Visitering til tilbud sker i samarbejde og dialog med hjemkommune.

Formål med kurset er at give den pårørende: 

 • Viden om hjernens opbygning og funktioner. 
 • Indsigt i de primære og sekundære følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade. 
 • Redskaber til at tackle hverdagen som pårørende. 
 • Mulighed for at udveksle erfaringer med andre pårørende.

Indhold:

På kurset vil der være undervisning, samtale og praktiske opgaver med udgangspunkt i relevante emner, som for eksempel: 

 • Følger efter en skade i hjernen. 
 • Rollen som pårørende til ægtefælle med erhvervet hjerneskade. 
 • Forholdet til omverdenen. 
 • Hvordan kommer familien videre. 
 • Kriseforløb og -bearbejdning.

Deltagerne er med til at formulere og vælge de konkrete emner, som tages op på kurset.

Forløb:

Kurset strækker sig over 2½ timer én aften om ugen i 6 uger.

Sted:

Kurset afholdes enten på Center for Kommunikation eller i en af samarbejdskommunerne.

Børn og unge som pårørende

På Center for Kommunikation tilbydes rådgivning for børn/unge, som er pårørende til forældre, eller søskende med erhvervede hjerneskader.

Hvis du er mellem 8-18 år(vejledende) og er i familie med en person som er ramt af en hjerneskade er du velkommen til at kontakte Pårørenderådgivning for Børn og Unge.

Du går måske og tænker på, hvilke forandringer, der er sket med din far, mor, søster eller bror. Du kan have brug for at tale om de mange ting, der pludselig er blevet anderledes.

Vi vil fortælle dig om, hvordan hjernen fungerer, drøfte hvilke ændringer hjerneskaden har medført og i fællesskab finde frem til, hvordan du sammen med din familie kan få hverdagen og fremtiden til at fungere bedre. Vi starter altid med et indledende møde sammen med dig/jer og en af dine eller begge forældre.

Dernæst vil vi tale med dig/jer alene en eller flere gange, alt efter hvad du/I har brug for. Vi slutter altid forløbet med en samtale med dig/jer og en eller begge dine forældre.

Hvor skal du henvende dig?

Du eller dine forældre skal blot henvende jer til Center for kommunikation på tlf. 96284900 Efter henvendelsen vil en af jeres forældre blive kontaktet pr. telefon for aftale om en tid til det indledende møde.

Pårørenderådgivning for Børn og Unge foregår på Center for kommunikation, Brahmsvej 8, Herning.

Visitering til Pårørenderådgivning for børn og unge sker i samarbejde og dialog med hjemkommunen.

I Center for kommunikations ydelses katalog placerer Pårørenderådgivning for Børn og Unge sig under Åbent rådgivning -ydelse 4.

Temakursus for pårørende til personer med en erhvervet hjerneskade

Hjerneskaderådgivningen tilbyder et temakursus til pårørende, som ikke er ægtefæller eller samboende. Det kan f.eks. være voksne børn, og søskende over 18 år, nære venner og andre slægtninge, som er nært knyttet til den skadede.

Temadagene henvender sig til alle, der er omfattet af målgruppen, og som er pårørende til borgere i Herning, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Struer kommuner, der har en erhvervet hjerneskade.

Visitering til tilbud sker i samarbejde og dialog med hjemkommune. Indhold Temakurset er fordelt på to aftener.

Første aften: 

 • Du vil få en kort information om hjernens opbygning og funktion og følger efter en hjerneskade, det kognitive hierarki (tænkning, hukommelse, at have flere bolde i luften mv.), træthed og energiforvaltning.

Anden aften: 

 • Der vil være fokus på rollen som pårørende, herunder de følelsesmæssige reaktioner. 
 • Rådgivning om mestring, at passe på sig selv, gode råd i samvær med den hjerneskaderamte slægtning eller ven. 
 • Information om hvor man kan hente viden, herunder kontakt til andre pårørende f.eks. gennem hjemmesider, links og pjecer. 

Forløb:

Temakurset afholdes 1½ time, i tidsrummet kl. 16.30 - 18.00 på følgende datoer: Torsdag den 25. oktober og torsdag den 1. november 2018 Tilmeldingsfrist: 22.10.2018

Sted:

Temakurset afholdes på Center for Kommunikation, Herning eller i en af vore samarbejdskommuner.

Undervisere:

2 medarbejdere fra Hjerneskaderådgivningen.

Obs! Vi afholder fortsat pårørendekurser á 6 gange men nu udelukkende for ægtefæller og samboende, og pårørendekurser for forældre til børn med erhvervet hjerneskade.

Temakursus for pårørende til personer med langtidsfølger efter commotio/hjernerystelse

Temadagene henvender sig til alle, der er omfattet af målgruppen, og som er pårørende til borgere i Herning, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Struer kommuner, der har lagtidsfølger efter commotio/hjernerystelse.

Med langtidsfølger menes, at der er symptomer mere end 3 måneder efter hjernerystelsen.

Visitering til tilbud sker i samarbejde og dialog med hjemkommune. Indhold Temakurset er fordelt på to aftener.

Første aften: 

 • Information om commotio og postcommotionelt syndrom - herunder årsager, forekomst og faser i forløbet efter commotio. 
 • Symptomer på commotio. 
 • Det kognitive hierarki - tænkningens byggesten (opmærksomhed, hukommelse, forarbejdning af sanseindtryk mm.) 
 • Spørgsmål og erfaringsudveksling.

Anden aften: 

 • Rehabilitering efter commotio - hvordan kommer vi videre? 
 • Rollen som pårørende til en commotioramt. 
 • Spørgsmål og erfaringsudveksling.

Sted:

Kursusdagene afholdes på: Center for Kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning

Underviser:

Mette Kongsbach, Hjerneskaderådgivningen

Fagpersoner

Hjerneskaderådgivningen afholder kurser og temadage for fagpersoner.

Vi afholder med jævne mellemrum kurset:

Senhjerneskade - problem eller udfordring?

Vi kan desuden arrangere temadage og kurser med konkrete temaer, f.eks.:

 • Hjernens opbygning og funktion
 • Følger efter en senhjerneskade
 • Kognitive skader
 • Hvordan hjælper vi børn og unge, hvor en af forældrene har fået en senhjerneskade
 • Oplæg i forbindelse med en konkret sag
 • Tilpasning til ændrede livsvilkår efter hjerneskade
 • Neuropædagogik

Undervisere kan være Hjerneskaderådgivningens personale, eller det kan være eksterne undervisere.

Målgruppen ved temadage og kurser kan være:

 • Hjemmeplejen
 • Hjemmevejledere
 • Sagsbehandlere
 • Folkeskoler
 • Gymnasier
 • Personale på døgninstitutioner
  • Plejehjem
  • Ungdomsinstitutioner

Kontaktinfo

Hjerneskaderådgivningen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: