Hjerneskaderådgivningen med mere

I tilknytning til Hjerneskaderådgivningen firndes også tilbud om ADHD eller ASF undervisning samt neuropsykolog.

Hjerneskaderådgivningen er et tværfagligt team bestående af afdelingsleder, ergoterapeut, fysioterapeut, BA. psykolog, logopæd, speciallærer og sekretær.

Der er tilknyttet socialrådgiver og sygeplejerske.

Borgere og pårørende kan selv henvende sig til Center for Kommunikation.

Tilbuddet udgår fra Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Herning Kommune og henvender sig til borgere i følgende kommuner: Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer og Holstebro.

Hjerneskaderådgivningens opgaver

Luk alle
Åben alle

Generelt om hjerneskader

De fleste senhjerneskadede og deres pårørende får oplysning om vores tilbud gennem hospitaler, sagsbehandlere, egen læge, og hjerneskadekoordinator.
 
Vores målgruppe er voksne med en let til middelsvær senhjerneskade.
Hjerneskaden kan være opstået som følge af:

 • Blodprop
 • Hjerneblødning
 • Tumor
 • Infektioner
 • Traumer, f.eks efter trafikuheld.
 • Neurologiske sygdomme

Som følge af hjerneskaden kan man få nogle kognitive vanskeligheder, som viser sig ved, at man kan have besvær med:

 • Opmærksomhed, koncentration
 • Hukommelse
 • Overblik og planlægning
 • Initiativ
 • Læse-/skrive-/regne-funktion
 • Nyindlæring
 • Træthed
 • Tempo

Ofte ses der personligheds- følelsesmæssige ændringer, manglende indsigt i og erkendelser for de ændringer, som skaden har medført.

Undervisning rådgivning og vejledning

Gennem undervisningen, og en specialpædagogisk tilgang er formålet, at man lærer nye metoder og strategier for at begrænse eller afhjælpe de følgevirkninger, som hjerneskaden har medført. Det kan f.eks være strategier til problemløsning og strategier til at huske informationer.

Inden et undervisningstilbud iværksættes foretages en pædagogisk afdækning gennem tests og samtale, der viser de vanskeligheder skaden har medført, og hvordan de har betydning for, at man kan fungere i dagligdagen.

I samarbejde med borgeren udarbejdes der mål for de områder, der er vigtige at arbejde med. Undervisningen kan tilrettelægges som eneundervisning, men etableres ofte som holdundervisning, da mødet med andre i samme situation er vigtig for erfaringsudveksling og læring.

Der evalueres løbende gennem forløbet, således at målene justeres i forhold til udvikling.

Gennem borgerens forløb i Hjerneskaderådgivningen er der løbende kontakt , rådgivning og vejledning i samarbejdet med de øvrige aktører, der medvirker i den enkeltes sag, f.eks sagsbehandler, terapeuter, arbejdsgiver m. fl.

Der udarbejdes en slutevaluering ved undervisningens afslutning. Jobcentrene kan anmode om udtalelse til brug for vurdering i forbindelse med erhvervsafklaring.

Pårørende

Pårørende til personer med erhvervet hjerneskade vil ofte have  behov for støtte til at tackle de ændringer i familiens livssituation, som er opstået.
Der er behov for, at de pårørende får konkret viden om de specifikke følgevirkninger af hjerneskaden med henblik på, at de så vidt muligt kan fungere som ressourcepersoner for den hjerneskadede.

I konkrete sager tilbyder Hjerneskaderådgivningen løbende rådgivning og vejledning til nærmeste pårørende f.eks. til ægtefælle og voksne børn.

Der afholdes pårørendekurser efter behov, hvor pårørende har mulighed for at mødes, i forløb, af ca. 7 gange af 2.5 times varighed.

Kursernes indhold vil være omkring  følgende:

 • Viden om hjerneskaders årsager og følger
 • Typiske faser som en pårørende gennemgår
 • Hvilke vanskeligheder er særligt udfordrende for pårørende

Børn og unge som pårørende

På Center for Kommunikation tilbydes rådgivning for børn/unge, som er pårørende til forældre, eller søskende med erhvervede hjerneskader.

Hvis du er mellem 8-18 år (vejledende) og er i familie med en person som er ramt af en hjerneskade er du velkommen til at kontakte Pårørenderådgivning for Børn og Unge.

Du går måske og tænker på, hvilke forandringer, der er sket med din far, mor, søster eller bror. Du kan have brug for at tale om de mange ting, der pludselig er blevet anderledes.

Vi vil fortælle dig om, hvordan hjernen fungerer, drøfte hvilke ændringer hjerneskaden har medført og i fællesskab finde frem til, hvordan du sammen med din familie kan få hverdagen og fremtiden til at fungere bedre.

Vi starter altid med et indledende møde sammen med dig/jer og en af dine eller begge forældre. Dernæst vil vi tale med dig/jer alene en eller flere gange, alt efter hvad du/I har brug for. Vi slutter altid forløbet med en samtale med dig/jer og en eller begge dine forældre.

Kursusafdeling

Medarbejdere i hjerneskaderådgivningen afholder kurser og temadage, for fagpersoner, der arbejder med personer med erhvervet hjerneskade.
Kurserne tilrettelægges efter det indhold, der efterspørges, men kan f.eks. være omkring:

 • Neuropædagogik
 • Viden om hjerneskader og deres følgevirkninger
 • Kognition og læring,
 • Problemstillinger v. børn af hjerneskadede forældre

Kontakt afdelingen for yderligere oplysninger.

Voksne med ADHD eller ASF

Målgruppe

Voksne med diagnosen ADHD eller ASF (aldersgruppe 18-65).

Hvad får jeg ud af tilbuddet?

Vi tilbyder primært individuel undervisning men også holdundervisning.

Vores tilgang er læringsmæssig med det mål at øge indsigt og viden, styrke selvtillid samt ruste dig til at håndtere de udfordringer, du møder i dit liv med ADHD eller ASF.

I vores undervisning arbejder vi med: 

 • Indsigt og forståelse - du opnår viden om din diagnose, du opnår større indsigt i, hvordan du kan påvirke din hverdag og dine muligheder i en positiv retning ved at ændre den måde, du tænker om dig selv og din diagnose på. 
 • Adfærd og følelsesmæssige reaktioner - du lærer at forstå din egen adfærd og dine egne reaktioner, således du i højere grad kan forudse og planlægge din dagligdag. Du opnår viden om, hvilke funktioner i din hjerne, der er påvirket, samt hvordan din medicin virker. 
 • Kompenserende strategier - du lærer, hvordan du kan kompensere for de kognitive vanskeligheder, du har, som følge af din ADHD eller ASF. Det kan f.eks. være kompenserende strategier i forhold til at huske, skabe struktur eller bevare overblik. 
 • Hjælpemidler - vi rådgiver og vejleder omkring eventuelle relevante hjælpemidler i forhold til at skabe struktur i dagligdagen. Hjælpemidler kan både være lavteknologiske og IT-teknologiske. 
 • Mentorforløb - vi kan - efter aftale - tilbyde et særligt tilrettelagt forløb i forhold til uddannelse samt erhverv og beskæftigelse med det formål at give dig redskaber, som kan hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse eller fastholde dig i beskæftigelse. I dit forløb rådgiver og vejleder vi på din uddannelsesinstitution eller på din arbejdsplads efter behov. 
 • Pårørendesamarbejde - rådgivning og vejledning til pårørende

Visitation

Du skal henvises til tilbuddet af din kommune. Med henvisningen skal følge betalingstilsagn fra din kommune om betaling for visitationssamtale samt relevante dokumenter.

Når vi modtager din henvisning, inviteres du til visitationssamtale på Center for Kommunikation. Dette for at afdække, om du er i målgruppen, og om du vil kunne profitere af et tilbud.

På baggrund af visitationssamtalen træffer din kommune beslutning om, hvorvidt du skal have et tilbud på Center for Kommunikation. Med beslutningen skal følge betalingstilsagn om betaling for det videre forløb.

Læs ydelseskataloget, som rummer beskrivelser af vores tilbud til voksne med ADHD eller ASF.

Se Ydelseskatalog her

 

Kontaktinfo

Hjerneskaderådgivningen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: