Hjerneskade med mere

I tilknytning til Hjerneskaderådgivningen firndes også tilbud om ADHD eller ASF undervisning samt neuropsykolog.

Hjerneskaderådgivningen er et tværfagligt team bestående af afdelingsleder, ergoterapeut, fysioterapeut, BA. psykolog, logopæd, speciallærer og sekretær.

Der er tilknyttet socialrådgiver og sygeplejerske.

Borgere og pårørende kan selv henvende sig til Center for Kommunikation.

Tilbuddet udgår fra Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Herning Kommune og henvender sig til borgere i følgende kommuner: Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer og Holstebro.

Børn og unge som pårørende:

På Center for Kommunikation tilbydes rådgivning for børn/unge, som er pårørende til forældre, eller søskende med erhvervede hjerneskader.

Hvis du er mellem 8-18 år (vejledende) og er i familie med en person som er ramt af en hjerneskade er du velkommen til at kontakte Pårørenderådgivning for Børn og Unge.

Du går måske og tænker på, hvilke forandringer, der er sket med din far, mor, søster eller bror. Du kan have brug for at tale om de mange ting, der pludselig er blevet anderledes.

Vi vil fortælle dig om, hvordan hjernen fungerer, drøfte hvilke ændringer hjerneskaden har medført og i fællesskab finde frem til, hvordan du sammen med din familie kan få hverdagen og fremtiden til at fungere bedre.

Vi starter altid med et indledende møde sammen med dig/jer og en af dine eller begge forældre. Dernæst vil vi tale med dig/jer alene en eller flere gange, alt efter hvad du/I har brug for. Vi slutter altid forløbet med en samtale med dig/jer og en eller begge dine forældre.

Hjerneskaderådgivningens opgaver

Luk alle
Åben alle

Generelt om hjerneskader

De fleste senhjerneskadede og deres pårørende får oplysning om vores tilbud gennem hospitaler, sagsbehandlere, egen læge, og hjerneskadekoordinator.
 
Vores målgruppe er voksne med en let til middelsvær senhjerneskade.
Hjerneskaden kan være opstået som følge af:

 • Blodprop
 • Hjerneblødning
 • Tumor
 • Infektioner
 • Traumer, f.eks efter trafikuheld.
 • Neurologiske sygdomme

Som følge af hjerneskaden kan man få nogle kognitive vanskeligheder, som viser sig ved, at man kan have besvær med:

 • Opmærksomhed, koncentration
 • Hukommelse
 • Overblik og planlægning
 • Initiativ
 • Læse-/skrive-/regne-funktion
 • Nyindlæring
 • Træthed
 • Tempo

Ofte ses der personligheds- følelsesmæssige ændringer, manglende indsigt i og erkendelser for de ændringer, som skaden har medført.

Undervisning rådgivning og vejledning

Gennem undervisningen, og en specialpædagogisk tilgang er formålet, at man lærer nye metoder og strategier for at begrænse eller afhjælpe de følgevirkninger, som hjerneskaden har medført. Det kan f.eks være strategier til problemløsning og strategier til at huske informationer.

Inden et undervisningstilbud iværksættes foretages en pædagogisk afdækning gennem tests og samtale, der viser de vanskeligheder skaden har medført, og hvordan de har betydning for, at man kan fungere i dagligdagen.

I samarbejde med borgeren udarbejdes der mål for de områder, der er vigtige at arbejde med. Undervisningen kan tilrettelægges som eneundervisning, men etableres ofte som holdundervisning, da mødet med andre i samme situation er vigtig for erfaringsudveksling og læring.

Der evalueres løbende gennem forløbet, således at målene justeres i forhold til udvikling.

Gennem borgerens forløb i Hjerneskaderådgivningen er der løbende kontakt , rådgivning og vejledning i samarbejdet med de øvrige aktører, der medvirker i den enkeltes sag, f.eks sagsbehandler, terapeuter, arbejdsgiver m. fl.

Der udarbejdes en slutevaluering ved undervisningens afslutning. Jobcentrene kan anmode om udtalelse til brug for vurdering i forbindelse med erhvervsafklaring.

Pårørende

Pårørende til personer med erhvervet hjerneskade vil ofte have  behov for støtte til at tackle de ændringer i familiens livssituation, som er opstået.
Der er behov for, at de pårørende får konkret viden om de specifikke følgevirkninger af hjerneskaden med henblik på, at de så vidt muligt kan fungere som ressourcepersoner for den hjerneskadede.

I konkrete sager tilbyder Hjerneskaderådgivningen løbende rådgivning og vejledning til nærmeste pårørende f.eks. til ægtefælle og voksne børn.

Der afholdes pårørendekurser efter behov, hvor pårørende har mulighed for at mødes, i forløb, af ca. 7 gange af 2.5 times varighed.

Kursernes indhold vil være omkring  følgende:

 • Viden om hjerneskaders årsager og følger
 • Typiske faser som en pårørende gennemgår
 • Hvilke vanskeligheder er særligt udfordrende for pårørende

Børn og unge som pårørende

På Center for Kommunikation tilbydes rådgivning for børn/unge, som er pårørende til forældre, eller søskende med erhvervede hjerneskader.

Hvis du er mellem 8-18 år (vejledende) og er i familie med en person som er ramt af en hjerneskade er du velkommen til at kontakte Pårørenderådgivning for Børn og Unge.

Du går måske og tænker på, hvilke forandringer, der er sket med din far, mor, søster eller bror. Du kan have brug for at tale om de mange ting, der pludselig er blevet anderledes.

Vi vil fortælle dig om, hvordan hjernen fungerer, drøfte hvilke ændringer hjerneskaden har medført og i fællesskab finde frem til, hvordan du sammen med din familie kan få hverdagen og fremtiden til at fungere bedre.

Vi starter altid med et indledende møde sammen med dig/jer og en af dine eller begge forældre. Dernæst vil vi tale med dig/jer alene en eller flere gange, alt efter hvad du/I har brug for. Vi slutter altid forløbet med en samtale med dig/jer og en eller begge dine forældre.

Kursusafdeling

Medarbejdere i hjerneskaderådgivningen afholder kurser og temadage, for fagpersoner, der arbejder med personer med erhvervet hjerneskade.
Kurserne tilrettelægges efter det indhold, der efterspørges, men kan f.eks. være omkring:

 • Neuropædagogik
 • Viden om hjerneskader og deres følgevirkninger
 • Kognition og læring,
 • Problemstillinger v. børn af hjerneskadede forældre

Kontakt afdelingen for yderligere oplysninger.

Voksne med ADHD eller ASF

Målgruppe

Voksne med diagnosen ADHD eller ASF (aldersgruppe 18-65).

Hvad får jeg ud af tilbuddet?

Vi tilbyder primært individuel undervisning men også holdundervisning.

Vores tilgang er læringsmæssig med det mål at øge indsigt og viden, styrke selvtillid samt ruste dig til at håndtere de udfordringer, du møder i dit liv med ADHD eller ASF.

I vores undervisning arbejder vi med: 

 • Indsigt og forståelse - du opnår viden om din diagnose, du opnår større indsigt i, hvordan du kan påvirke din hverdag og dine muligheder i en positiv retning ved at ændre den måde, du tænker om dig selv og din diagnose på. 
 • Adfærd og følelsesmæssige reaktioner - du lærer at forstå din egen adfærd og dine egne reaktioner, således du i højere grad kan forudse og planlægge din dagligdag. Du opnår viden om, hvilke funktioner i din hjerne, der er påvirket, samt hvordan din medicin virker. 
 • Kompenserende strategier - du lærer, hvordan du kan kompensere for de kognitive vanskeligheder, du har, som følge af din ADHD eller ASF. Det kan f.eks. være kompenserende strategier i forhold til at huske, skabe struktur eller bevare overblik. 
 • Hjælpemidler - vi rådgiver og vejleder omkring eventuelle relevante hjælpemidler i forhold til at skabe struktur i dagligdagen. Hjælpemidler kan både være lavteknologiske og IT-teknologiske. 
 • Mentorforløb - vi kan - efter aftale - tilbyde et særligt tilrettelagt forløb i forhold til uddannelse samt erhverv og beskæftigelse med det formål at give dig redskaber, som kan hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse eller fastholde dig i beskæftigelse. I dit forløb rådgiver og vejleder vi på din uddannelsesinstitution eller på din arbejdsplads efter behov. 
 • Pårørendesamarbejde - rådgivning og vejledning til pårørende

Visitation

Du skal henvises til tilbuddet af din kommune. Med henvisningen skal følge betalingstilsagn fra din kommune om betaling for visitationssamtale samt relevante dokumenter.

Når vi modtager din henvisning, inviteres du til visitationssamtale på Center for Kommunikation. Dette for at afdække, om du er i målgruppen, og om du vil kunne profitere af et tilbud.

På baggrund af visitationssamtalen træffer din kommune beslutning om, hvorvidt du skal have et tilbud på Center for Kommunikation. Med beslutningen skal følge betalingstilsagn om betaling for det videre forløb.

Læs ydelseskataloget, som rummer beskrivelser af vores tilbud til voksne med ADHD eller ASF.

Ydelseskatalog

Visitationssamtale

Målgruppe:

Voksne med diagnosen ADHD eller ASF

Formål:

Med afsæt i relevante sagsakter tilsendt fra sagsbehandler, oplysninger fra egen læge, psykiater eller kommune foretages vurdering af, hvorvidt borger falder indenfor målgruppen samt vil kunne profitere af et tilbud.

Indhold:

På baggrund af de indhentede sagsakter inviteres borger til visitationssamtale på Center for Kommunikation.

Der udarbejdes en skriftlig vurdering indeholdende følgende:

 • Vurdering af, hvorvidt borger er i målgruppen
 • Vurdering af, hvorvidt borger vil kunne profitere af et tilbud

I visitationssamtalen afdækkes borgers vanskeligheder, forudsætninger, færdigheder og behov med henblik på at kunne afhjælpe / begrænse virkninger af funktionsnedsættelsen.

Via samtale, observation og screening (efter behov) afdækkes, hvilke vanskeligheder, ressourcer og behov borger har i forhold til kommunikation og kognitive funktioner og færdigheder i dagligdagen i arbejdsliv, studieliv, familie- og fritidsliv.

Visitationssamtalen bidrager til vurdering af vanskeligheder og ressourcer i forhold til:

 • Opmærksomhed og koncentration
 • Hukommelse, overblik og planlægning
 • Indlæring
 • Arbejdstempo
 • Emotionelle (følelsesmæssige) problemstillinger
 • Adfærd
 • Sociale kompetencer

Visitationssamtalen indeholder en faglig vurdering af undervisningsbehov. Der udarbejdes undervisningsplan i samarbejde med borger.  

Hvis der vurderes at være behov for hjælpemidler, kan afprøvning iværksættes i regi af Handicapteknologiafdelingen. Der faktureres for ½ time ved inddragelse af Handicapteknologiafdelingen.   

Hvis borger har funktionsnedsættelser indenfor flere områder, udarbejdes tværfaglig udredning med inddragelse af relevante fagpersoner. Der faktureres for antal timer forbrugt hertil.

Arbejdsgang:

Borger henvises til visitationssamtale af sagsbehandler. Sagsbehandler skal ved henvisning sikre sig, at kriterierne for henvisning er opfyldt. Kriterierne er følgende:

 • Borger er diagnosticeret med ADHD eller ASF
 • Borger har en IQ indenfor eller tæt på normalområdet
 • Borger har ikke udtalt misbrug
 • Borger er motiveret for at modtage undervisning

Sagsbehandler medsender fulde navn, CPR-nummer og telefonnummer på borger.

Sagsbehandler medsender relevante sagsakter, herunder epikrise(r), psykologiske tests og relevante beskrivelser.

Sagsbehandler medsender CVR-nummer samt EAN-nummer og giver betalingstilsagn om betaling for visitationssamtale.

Sagsbehandler tilsendes tid til afvikling af visitationssamtale.

Sagsbehandler afstemmer med borger og eventuel støtteperson / mentor, om den tilsendte tid kan efterkommes inden tilbagemelding om accept af tid.

Center for Kommunikations medarbejder gennemfører visitationssamtale og udarbejder den skriftlige vurdering beskrevet ovenfor. Den skriftlige vurdering indeholdende undervisningsplan fremsendes til sagsbehandler.

Sagsbehandler træffer herefter beslutning om, hvorvidt borger skal tilbydes det beskrevne undervisningsforløb på Center for Kommunikation. Med beslutningen skal følge betalingstilsagn om betaling for det videre forløb.  

Omfang af visitationssamtale:

3-5 timer

Timepris:

545,23 kr

Samlet pris fra:

1.635,69 kr - 2.726,15 kr

Fravær:

Hvis borger udebliver eller melder afbud, orienteres sagsbehandler herom pr. mail.

Ved fravær, som ikke er meldt indenfor 2 døgn før aftaletid, vil der blive faktureret for aftalen.

 

Individuel undervisning

Målgruppe:

Voksne med diagnosen ADHD eller ASF

Formål:

Formålene med individuel undervisning er flere:

 • At borger via undervisningen opnår indsigt i og erkendelse af de vanskeligheder, som borgers funktionsnedsættelse medfører, for derved at blive bedre i stand til at mestre sit liv.
 • At øge borgers kognitive, sociale, adfærds- og følelsesmæssige færdigheder gennem indlæring af kompenserende strategier, således borgers selvstændighed og oplevelse af mestring og handlemuligheder øges.
 • At borger, pårørende og andre i borgers netværk får øget kendskab til og indsigt i borgers vanskeligheder og kognitive ressourcer, samt hvordan vanskelighederne viser sig i dagligdagen.
 • At borger vejledes og støttes i brugen af kompenserende strategier i dagligdagen, således vanskeligheder kan mindskes / reguleres.

Indhold:

Med udgangspunkt i borgers behov arbejdes med kompensation i forhold til specifikke, kognitive funktioner og færdigheder. Undervisningen kan omhandle:

 • Diagnose
 • Normalbegreber / sygdom
 • Betydningen af at have levet et liv med en funktionsnedsættelse - og leve med det fremadrettet
 • Forståelse og håndtering af følelser, herunder forsvarsmekanismer
 • Social interaktion / kommunikation
 • Kompenserende strategier i forhold til opmærksomhed, hukommelse, planlægning og struktur
 • Hvad det vil sige at være pårørende
 • Brug af hjælpemidler og teknologi som understøttende strategi

Omfang:

Udgangspunktet er 13 undervisningsgange af 2 timer (heri er inkluderet administrativt arbejde), dvs. 26 timer med mulighed for forlængelse. Det præcise undervisningsomfang aftales med sagsbehandler.

Det anbefales, at et forløb dateres ca. 1,5 måned ud over den afsatte tid, således der kan tages højde for ferie, afbud, møder mv.

Ved afslutning udformes skriftlig evaluering, som tilsendes sagsbehandler.

Timepris:

537,17 kr

Samlet pris:

13.966,42 kr (v/ 26 timer som beskrevet ovenfor)

Fravær:

Hvis borger udebliver eller melder afbud, orienteres sagsbehandler herom pr. mail.

Ved fravær, som ikke er meldt indenfor 2 døgn før aftaletid, vil der blive faktureret for aftalen.

Et forløb kan afbrydes, hvis det af borger, sagsbehandler og / eller underviser vurderes hensigtsmæssigt.

 

Holdundervisning

Målgruppe:

Voksne med diagnosen ADHD (der tilbydes ikke holdundervisning til voksne med autisme)

Formål:

Formålene med holdundervisning er flere:

 • At borger via samværet med ligestillede i undervisningen opnår indsigt i og erkendelse af de vanskeligheder, som borgers funktionsnedsættelse medfører, for derved at blive bedre i stand til at mestre sit liv.
 • At borger med afsæt i egne ressourcer og kompetencer udvikler kognitive, adfærdsmæssige, følelsesmæssige og sociale færdigheder ved anvendelse af kompenserende strategier.

Indhold:

Med udgangspunkt i basale, kognitive funktioner arbejdes med kompenserende redskaber og strategier, f.eks. i forhold til opmærksomhed og koncentration og anvendelse af kalender og ugeplan som kompensation for hukommelses- og planlægningsproblemer. Endvidere undervises i diagnosen ADHD samt samspil med andre mennesker.

Undervisningen består af oplæg fra underviser og drøftelser i gruppen.

Et hold har typisk 6-10 deltagere + pårørende og 1 underviser.

Omfang:

29 timer (5 undervisningsgange af 2 timer, 3 opfølgende samtaler á maksimalt 3 timer, 10 timer til administrativt arbejde).

Timepris:

268,59 kr (holdundervisning ) og 537,17 kr (opfølgende samtaler og administrativt arbejde). 

Samlet pris:

12.892,13 kr (v/ 29 timer som beskrevet ovenfor)

 

Neuropsykologisk undersøgelse (udarbejdes efter behov)

Målgruppe:

Voksne med diagnosen ADHD eller ASF

Formål:

Afdækning af borgers kognitive funktionsniveau. Dette danner grundlag for planlægning af undervisningsindsatsen og medvirker til at belyse muligheder i forhold til en fremtidig uddannelses- eller arbejdssituation i forbindelse med undervisningsindsatsen. Undersøgelsen kan også bidrage til punkter i en eventuel udarbejdelse af en ressourceprofil senere i borgers forløb.

Indhold:

Undersøgelsen gennemføres via testning og samtale. Der indledes med en samtale om formålet med undersøgelsen samt hvem, der har ønsket den. Dernæst gennemføres en række tests. Undersøgelsen kan vare i nogle timer og eventuelt fordeles over flere gange. Slutteligt gennemgås resultaterne af undersøgelsen.

Neuropsykologen undersøger forskellige mentale færdigheder, herunder:

Opmærksomhed og koncentration

 • Opfattelse af sanseindtryk
 • Koncentration og udholdenhed
 • Mentalt arbejdstempo
 • Indlæringsevne og hukommelse
 • Sprog
 • Overblik, planlægning og problemløsning
 • Følelser og personlighedstræk (f.eks. angst, temperament, væremåde, depression)
 • Evnen til at håndtere vanskeligheder og modgang
 • Muligheder for at udnytte sine evner, herunder motivation og initiativ
 • Træthed og udtrætning

Desuden drøftes funktioner, færdigheder og behov i forhold til at kunne fungere i hverdagen i familie-, fritids- og arbejdsliv / under uddannelse.

Omfang:

10-20 timer

Timepris:

537,17 kr

Samlet pris:

10.743,4 kr (v/ 20 timer som beskrevet ovenfor)

 

Konsulentbistand v/ neuropsykolog (tilbydes efter behov)

Målgruppe:

Voksne med diagnosen ADHD eller ASF

Formål:

Med udgangspunkt i borgers vanskeligheder arbejdes med afdækning af kompensations- og / eller støttebehov samt hvor og hvordan, disse behov bedst dækkes. Neuropsykologen har specialiseret viden om arbejdsafklaring, skånehensyn, uddannelsesmuligheder, indlæring af kompenserende strategier mv.

Indhold:

Det konkrete indhold og omfang aftales individuelt. Da der kan være tale om særligt komplicerede sager, kan der være behov for en tværfaglig indsats med inddragelse af flere faggrupper. Endvidere lægges vægt på inddragelse af det professionelle netværk, som borger allerede er i kontakt med i kommunen. Også nærmeste pårørende kan inddrages.

Afhængigt af opgavens karakter er der mulighed for hjemmebesøg, besøg på arbejdsplads eller uddannelsessted, observationsforløb, rådgivende og vejledende forløb, terapeutiske samtaler samt supervisionsforløb.

Undervisning og vejledning varetages af neuropsykolog.

Omfang:

Konkret pris beregnes i den enkelte sag

Timepris:

537,17 kr

 

Rådgivning og vejledning til eksterne samarbejdsparter (tilbydes efter behov)

Målgruppe:

Eksterne samarbejdsparter, herunder bl.a. arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, kommunale sagsbehandlere, støttepersoner mv.

Formål:

At yde rådgivning og vejledning og eventuelt undervisning til f.eks. arbejdspladser, uddannelsessteder, til kommunale sagsbehandlere eller støttepersoner efter behov i forhold til at klæde disse på til at kunne tage højde for forskellige hensyn, der skal tages i arbejdstilrettelæggelse, i studieplanlægning, i den daglige støtte til borger etc.

Indhold:

Rådgivning med henblik på at øge viden om og forståelse for borgers funktionsnedsættelses betydning for borgers funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau samt vejledning i forhold til at støtte borger bedst muligt i forhold til varetagelse af erhverv eller gennemførelse af uddannelse eller at få en dagligdag til at hænge sammen.

Rådgivning og vejledning til en arbejdsplads kan omhandle:

 • Behov for særlige hensyn, herunder f.eks. indretning af arbejdsplads
 • Struktur på opgaver og tid
 • Kommunikation
 • Behov for mentorordning
 • Information til ledelse og kolleger om funktionsnedsættelsen og den betydning for udførelse af arbejdsopgaver

Forløbet tilrettelægges individuelt.

Omfang:

Konkret pris beregnes i den enkelte sag

Timepris:

537,17 kr

Kontaktinfo

Hjerneskaderådgivningen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: