Handicapteknologi

Tilbuddet er rettet mod borgere med væsentlig nedsat tale, høre, syns- eller skrivefunktion, hvor hjælpemidlerne i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af den varigt nedsatte kommunikationsevne.

Vi varetager opgaver i henhold til Lov om specialundervisning for voksne samt rådgivning og vejledning i henhold til servicelovens bestemmelser. Desuden varetages opgaver indenfor beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Afdelingen har et repræsentativt udvalg af hjælpemidler.

Eksempler herpå er:

Alternativ betjening af computer f.eks.:

 • Alternativ mus og tastaturer
 • Kontaktstyring
 • Hoved og øjenstyring
 • Specialprogrammer med forstørrelse, oplæsning og skrivestøtte
 • Særlige kommunikationsprogrammer til computer
 • Løsninger baseret på tablets og handicapkompenserende apps
 • Kommunikationsbøger og bogstavtavler
 • Talemaskiner og kommunikatorer

Tilbuddet udgår fra Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Herning Kommune og henvender sig til borgere i følgende kommuner: Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer og Holstebro.

Handicapteknologiafdelingens opgaver

Luk alle
Åben alle

Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)

Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) er en progredierende, neurologisk lidelse, som blandt andet kan medføre kommunikative vanskeligheder samt funktionsnedsættelser i arme og ben.

Tilbuddet til borgere med ALS på Center for Kommunikation sker i et samarbejde mellem Taleafdelingen og Handicapteknologiafdelingen.

Der ydes talepædagogisk vurdering, rådgivning og undervisning. Der orienteres om, hvordan sygdommen påvirker talen, samt vejledes og undervises i kommunikationsstrategier og i kommunikationshjælpemidler.

Kommunikationshjælpemidler vil ofte dreje sig om en kombination af lavteknologi, f.eks. bogstavtavler og sætningstavler såvel som teknologiske løsninger som f.eks. en lightwriter eller et kommunikationsprogram til tablet eller computer.

Der kan endvidere være behov for alternativ betjening af computeren som:

 • alternativ mus og tastatur
 • kontaktstyring
 • hovedstyring
 • øjenstyring.

Ved behov for kommunikationshjælpemidler iværksættes en udredning af de kommunikative vanskeligheder og afprøvning af relevante kommunikationshjælpemidler. Stillingstagen til bevilling sker i hjemkommunen.

Undervisning i brugen af hjælpemidlerne tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens dagligag, forudsætninger og behov.
De pårørende og hjælperne inddrages ligeledes i undervisningen, hvor der for eksempel undervises i brugen af udstyret og i kommunikation ved nedsat eller manglende tale. Der vil gennem hele sygdomsforløbet ske en løbende opfølgning og tilpasning af hjælpemidlerne, som behovet for hjælp ændrer sig.

Der samarbejdes med ALS-teamet på Regionshospital Holstebro, ALS-konsulenter ved Rehabiliteringscenter for Muskelsvind samt med relevante fagpersoner i kommunerne.

Kommunikationsudredning af børn med sproglige vanskeligheder

Kommunikationsudredning tilbydes børn, der på grund af deres sproglige vanskeligheder har behov fro informations- og kommunikationsteknologi (IKT). IKT kan bruges til kommunikaiton samt til strukturering og planlægning.

Er der tidligere udarbejdet en beskrivelse af barnets kommunikative ressourcer, kan der umiddelbart sættes en afprøvning i stand. Det foregår typisk ved et besøg i Handicapteknologiafdelingen, hvor familie og institutioner kan deltage.

Efter behov kan der efterfølgende i samarbejde med familien og institutionen, foretages en afprøvning i barnets naturlige omgivelser. Afprøvningen følges og støttes i den aftalte periode, inden der tages stilling til en eventuel bevilling af hjælpemidler.

Der findes flere typer hjælpemidler til børn afhængig af deres behov. Det kan være symboler på laminerede kort, der kan indgå, som elementer på forventningstavle eller i en kommuniktationsbog. Symbolerne kan også benyttes på andre måder. Der kan også være tale om en elektronisk løsning, hvor symbolerne er bygget op, som en talemaskine eller som dagbog på f.eks en iPad.

Lovgivning: Lov om social service § 112 og lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20 stk. 2.

Henvendelse om afklaring af hjælpemidler kan ske ved en telefonisk henvendelse eller elektronisk ansøgning til afdelingen.

Læse-stavevanskeligheder

Handicapteknologiafdelingen tager sig i samarbejde med Taleafdelingen af borgere med læse-stavevanskeligheder.

Borgere med læse-stavevanskeligheder kan frit henvende sig for at få en tid til en udredning af læse-staveproblemerne. Efter modtagelse af ansøgning indkaldes borgeren til afprøvning.

I afprøvningen vurderes læsevanskelighederne og behovet for IT-hjælpemidler. Vurderer vi, at borgeren kan have gavn at IT-hjælpemidler, sendes en udtalelse til hjemkommune.

Det er bopælskommunen, der bevilger IT-hjælpemidler og træffer afgørelse om bevilling af hjælpemidler. Bevilges IT-hjælpemidler kan Center for Kommunikation indkøbe, installere og undervise i brugen af hjælpemidlerne.

En ansøgning om IT-hjælpemidler vedrører kun kompenserende programmer. Ifølge Servicelovens §113 kan computer ikke bevilges.

Hvad tilbydes i en afprøvning?

 • Afdækning:
  • En samtale om behovet for at læse og skrive i borgerens dagligdag.
  • En test af læse- og staveniveau.
 • IT-afprøvning:
  • Hvis læse-stavevanskelighederne kan afhjælpes med it-hjælpemidler, afprøver forskellige hjælpemidler, der kan kompensere for vanskelighederne.
  • Udlevering og instruktion i brug af hjælpemidlerne.

Tilbuddet gives i overensstemmelse med Servicelovens §112 og §113.

Hvis henvendelse vedrører beskæftigelse og erhverv, skal det lokale Jobcenter kontaktes.

Kognitive Hjælpemidler

Der findes en hel række hjælpemidler, som kan kompensere for blandt andet nedsat hukommelse, manglende fornemmelse for tid, manglende struktur og overblik.

Målgruppen er hovedsageligt voksne, men også børn har mulighed for at afprøve kognitive hjælpemidler. Der arbejdes ikke ud fra specifikke diagnoser, men ud fra de kognitive funktionsnedsættelser, det enkelte menneske oplever, at de har.

Kognitive problemer opstår som følge af forandringer i hjernen. Disse forandringer kan være medfødte eller kan opstå efter slag mod hovedet, en blodprop eller en blødning i hjernen, ligesom nogle sygdomme påvirker hjernen. Blandt sygdomme hos voksne, der påvirker de kognitive processer kan nævnes sclerose, parkinssons sygdom, epilepsi og de forskellige former for demens. Desuden kan voksne med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser have kognitive funktionsnedsættelser. Kognitive problemer kan også opstå, som følgevirkning af alkohol og stoffer.

Hos børn kan der være kognitive funktionsnedsættelser som følge af eksempelvis Autisme Spektrum Forstyrrelser, ADHD eller ADD.

Hjælpemidler

Blandt de hjælpemidler, der findes er:

 • Elektronisk kalender, der viser ugedag, dato og måned.
 • Talende ure, der fortæller, hvad klokken er.
 • Alarmeringsredskaber, der kan hjælpe med at huske at tage medicin.
 • TimeTimer, der kan gøre tiden visuel og kan hjælpe med afgrænsning af aktivitet.

Der findes også tavler, der er udformet med henblik på at skabe struktur på enkelte dage eller en hel uge.

Blandt de kognitive hjælpemidler er også forskellige apps til tablet- og smartphoneteknologi.

Hvad tilbydes i en afprøvning?

 • Der tilbydes en indledende samtale for at afdække, hvilke funktionsnedsættelser, der skal kompenseres for.
 • Der tilbydes en afprøvning af hjælpemidlet i hjemmet over en periode, som skal afdække, om borgere får kompenseret for sine behov.

Afprøvning gennemføres via Center for Kommunikation, og det er bopælskommune, der bevilger hjælpemidlerne.

Tilbuddet gives i overensstemmelse med Servicelovens §112 og §113.

IT til blinde og svagsynede

Rådgivning om IT til blinde og svagsynede sker i et tæt samarbejde mellem Synsafdelingen og Handicapteknologiafdelingen.

Handicapteknologiafdelingen rådgiver, afprøver, bevilger og underviser i brugen af særlige informationsteknologiske hjælpemidler efter Lov om social service.
For svagsynede drejer det sig oftest om tilpasning af programmer på brugerens pc, eventuelt suppleret med et særligt forstørrelsesprogram.

For blinde og stærkt svagsynede kan der desuden blive tale om særligt udstyr som syntetisk tale eller punktdisplay (Braille).

IT-hjælpemidler til blinde og svagsynede bevilges som hovedregel som udlån, jævnfør servicelovens §§ 112-113.

Kontaktinfo

Handicapteknologi
Brahmsvej 8
7400 Herning

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: