Behandling af dine oplysninger

Herning Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning

Mail: kommunen@herning.dk
Telefon: 96 28 28 28
CVR: 29 18 99 19

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

E-mail DPO@herning.dk
Telefon: 93564558

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Behandling af din ansøgning / henvendelse til CfK.
Behandlingen dækker over:

 • Afklaring af om du er i målgruppen for et tilbud på CfK
 • Afklaring af om der kan bevilges et tilbud eller om der må gives afslag
 • Faglig udredning af behov
 • Faglig indsats
 • Afslutning af sagen

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Samtykke
 • Myndighedsudøvelse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, Artikel 6, Lovlig behandling

1. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

 • a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • c) Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • d) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser.
 • e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt. Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Borger: Navn, cpr.nr., adresse, email, tlf.nr., sundhedsoplysninger ift. sygdomshistorik, diagnose og evt. behandlingstiltag, vurdering af funktionsevne

Hvis det er relevant og nødvendigt for sagen, behandler vi også:

 • Borger: Adfærd, socialt samspil, beskæftigelsesforhold, familieforhold, borgers kontaktpersoner i hjemkommunen.

For borgere, der modtager indsats specifikt mhp. deres kønsidentitet, registreres oplysninger om kønsidentitet og evt. seksuel orientering.

For borgere med dansk som andetsprog eller ikke-dansk talende registreres national oprindelse og sprog mhp. evt. tolkebistand.

I enkelte tilfælde kan det være relevant at dokumentere evt. oplyste strafbare forhold i en sag.

 • Pårørende: Navn, tlf.nr., adresse, relation til borger, særlige forhold i borgerens dagligdag og evt. oplysninger om samspillet mellem borger og den pårørende
 • Fagpersoner: Navn, professionelle titel, tlf.nr.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende parter afhængig af, hvilken lovgivning en given indsats gives i henhold til:

Indsats i henhold til Lov om specialundervisning for voksne:

 • Til hjemkommunen (f.eks. visitation og sundhedspersonale) deles oplysninger vedr. borger, pårørende og fagpersoner som beskrevet ovenfor
 • Til private leverandører af høreteknik og hjælpemidler deles i nogle sager oplysninger vedr. borgers navn, cpr.nr., adresse, tlf.nr. og hjælpemiddelstype
 • Til private leverandører af høreapparater eller synshjælpemidler og IKT-hjælpemidler deles oplysninger vedr. borgers navn, funktionsevne, diagnose, email
 • Til borgers egen læge deles i enkelte sager borgers navn, cpr.nr., funktionsevnevurdering og oplysninger om forløb på CFK
 • Til pårørende deles i nogle sager oplysninger vedr. borgers navn, cpr.nr., funktionsevnevurdering og oplysninger om forløb på CFK
 • Andre offentlige instanser uden for hjemkommunen (f.eks. Synscenter Refsnæs, andre kommunikationscentre) deles oplysninger vedr. borger, pårørende og fagpersoner som beskrevet ovenfor
 • Til borgers nære omsorgspersoner/behandlere uden for hjemkommunen deles oplysninger vedr. borger, pårørende og fagpersoner som beskrevet ovenfor.
 • Til borgers arbejdsgiver deles i enkelte tilfælde oplysninger vedr. borgers navn, diagnose, funktionsevne og forløb på CFK

Indsats i henhold til Lov om Social Service:

 • Til hjemkommunen (f.eks. visitation og sundhedspersonale) deles oplysninger vedr. borger, pårørende og fagpersoner som beskrevet ovenfor
 • Til private leverandører af høreteknik og hjælpemidler deles i nogle sager oplysninger vedr. borgers navn, cpr.nr., adresse, tlf.nr. og hjælpemiddelstype
 • Til private leverandører af høreapparater eller synshjælpemidler og IKT-hjælpemidler deles oplysninger vedr. borgers navn, funktionsevne, diagnose, email
 • Til borgers egen læge deles i enkelte sager borgers navn, cpr.nr., funktionsevnevurdering og oplysninger om forløb på CFK
 • Til pårørende deles i nogle sager oplysninger vedr. borgers navn, cpr.nr., funktionsevnevurdering og oplysninger om forløb på CFK
 • Til borgers nære omsorgspersoner/behandlere uden for hjemkommunen deles oplysninger vedr. borger, pårørende og fagpersoner som beskrevet ovenfor.

Indsats i henhold til Sundhedsloven:

 • Til Amgros deles oplysninger om navn, cpr.nr.
 • Til Region Midt deles oplysninger om cpr.nr.
 • Til private leverandører af høreapparater deles i nogle sager oplysninger vedr. borgers navn, cpr.nr.
 • Til pårørende deles i nogle sager oplysninger vedr. borgers navn, cpr.nr., funktionsevnevurdering og oplysninger om forløb på CFK
 • Andre offentlige instanser udenfor hjemkommunen (f.eks. andre kommunikationscentre) deles oplysninger vedr. borger, pårørende og fagpersoner som beskrevet.
 • Til borgers nære omsorgspersoner, eksempelvis på institutioner, deles oplysninger vedr. borger, pårørende og fagpersoner som beskrevet ovenfor.

Indsats i henhold til Lov om Folkeskolen:

 • Til hjemkommunen (f.eks. skole) deles oplysninger vedr. borger, pårørende og fagpersoner som beskrevet ovenfor
 • Til borgers nære omsorgspersoner, eksempelvis på institutioner, deles oplysninger vedr. borger, pårørende og fagpersoner som beskrevet ovenfor.
 • Til private leverandører af hjælpemidler f.eks. vedr. belysning deles oplysninger vedr. borgers navn, fødselsdato, adresse, tlf.nr., funktionsnedsættelse og hjælpemiddelstype
 • Til borgers læge eller sundhedsplejerske deles i enkelte sager borgers navn, cpr.nr., funktionsevnevurdering og oplysninger om forløb på CFK
 • Til pårørende deles i nogle sager oplysninger vedr. borgers navn, cpr.nr., funktionsevnevurdering og oplysninger om forløb på CFK
 • Andre offentlige instanser uden for hjemkommunen (f.eks. Synscenter Refsnæs, andre kommunikationscentre) deles oplysninger vedr. borger, pårørende og fagpersoner som beskrevet ovenfor
 • Til borgers nære omsorgspersoner/behandlere uden for hjemkommunen deles oplysninger vedr. borger, pårørende og fagpersoner som beskrevet ovenfor

Indsats i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelse

 • Til hjemkommunen (f.eks. jobcenter) deles oplysninger vedr. borger, pårørende og fagpersoner som beskrevet ovenfor
 • Til private leverandører af høreteknik og hjælpemidler deles i nogle sager oplysninger vedr. borgers navn, cpr.nr., adresse, tlf.nr. og hjælpemiddelstype samt email
 • Til private leverandører af høreapparater eller synshjælpemidler og IKT-hjælpemidler deles oplysninger vedr. borgers navn, funktionsevne, diagnose, email og fødselsdato
 • Til borgers arbejdsgiver deles i enkelte tilfælde oplysninger vedr. borgers navn, diagnose, funktionsevne og forløb på CFK.

Hvis data overføres til tredjeland (land uden for EU) skal følgende indgå i underretningen:

 • Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om: 1) Modtager (anfør modtager) 2) Land (anfør land)
 • EU har truffet afgørelse om, at det er en sikker modtager / Henvis til de fornødne garantier fra modtager for, om der er lovligt overførelsesgrundlag.

Vi henter personoplysninger om dig fra:

 • Folkeregistret
 • Borger selv

Hvis det er relevant og nødvendigt for sagen, henter vi også oplysninger fra:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. kommunale Instanser:
 • Kommunalt plejepersonale, visitator, terapeuter, hjerneskadekoordinator, bostøtte, mentor, job/fastholdelseskonsulent
 • Pårørende
 • Sygehus
 • Privatpraktiserende (special)læger
 • Uddannelsesinstitutioner f.eks. gymnasier
 • Landsdækkende institutioner, f.eks. Center For Døve.

Vi gemmer dine personoplysninger i vores klientsystem, Nexus.
Der sker kassation af personoplysninger efter gældende arkivregler.

Så længe en sag er aktiv, behandles oplysningerne.

Når en sag ikke længere er aktiv, dvs. at der ikke er fremadrettet er planlagt aktivitet, afsluttes sagen.

Oplysninger slettes / arkiveres i henhold til gældende regler.
Slettede sager skal efter gældende regler, jævnfør vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne, overføres til Rigsarkivet.

Når der er afgivet samtykke i forbindelse med indhentning af personoplysningerne.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det kun den fremadrettede behandling af dine personoplysninger.

Du har følgende rettigheder jf. databeskyttelsesforordningen.

Indsigtsret

Du har ret til at se de oplysninger vi behandler om dig.
Du kan kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger herom.

Rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. 

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig inden vores normale slettefrist indtræder

Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. 

Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk 

Kontaktinfo

Center for Kommunikation

Brahmsvej 8
7400 Herning

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: