Synsafdelingen

Vi kan hjælpe borgere, hvis synsstyrke er på 6/18 (0,33) eller derunder, eller hvis de har en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse.

Det er muligt at træffe en synskonsulent pr. telefon mandag - torsdag kl 8.00 - 9.30.

Ring bare på telefon 96 28 49 00.

Synsafdelingens tilbud retter sig mod børn og voksne, der har nedsat synsfunktion eller en varig øjenlidelse. Målet med indsatsen er at give synshæmmede borgere mulighed for at fungere optimalt i dagligdagen.

Synsafdelingens opgaver

Luk alle
Åben alle

Primæropgaver

 • Specialundervisning til blinde og svagsynede, herunder kompenserende undervisning i ADL (Almindelig Dagligdags Livsførelse) og undervisning i at orientere sig og i at færdes sikkert i henhold til lov om specialundervisning for voksne og i henhold til folkeskoleloven.
 • Sagsbehandling af ansøgninger om optik- og optikunderstøttende synshjælpemidler og forbrugsgoder i henhold til § 112 og § 113 i lov om social service.
 • Undersøgelse, afprøvning og vurdering af øvrige synshjælpemidler, eksempelvis mobilitystokke, talende ure og talende vægte m.m.
 • Instruktion, undervisning og vejledning i brug af hjælpemidler til blinde og svagsynede.
 • Vejledning til pårørende og samarbejdspartnere.
 • Vejledning i forbindelse med fastholdelse i arbejde.
 • Vejledning om den rigtige belysning til svagsynede
 • Administration af en genbrugsordning af synshjælpemidler.
 • Synsafdelingen løser opgaverne i tæt samarbejde med øjenlæger, specialoptikere og andre fagpersoner samt interesseorganisationer

Vejledning for voksne med synsproblemer

Synsafdelingens tilbud er:

 • Kompenserende specialundervisning i relevante aktiviteter i den blinde eller svagsynedes hverdag.
 • Rådgivning og vejledning om hjælpemidler m.v. til blinde og svagsynede.
 • Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere.
 • Rådgivning og vejledning om belysningsforhold.
 • I samarbejde med kommunerne at varetage genbrug af synshjælpemidler.
 • Synsafdelingen løser sine opgaver i tæt samarbejde med specialoptikere, øjenlæger og Dansk Blindesamfunds konsulenttjeneste.

Tilbuddet udgår fra Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Herning Kommune og henvender sig til borgere i følgende kommuner: Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer og Holstebro.

Hvis borgeren er visiteret til hjemmebesøg, vil én af Synsafdelingens medarbejdere aftale et besøg.

Et typisk hjemmebesøg vil indeholde en afklaring af følgende problemstillinger.              

 • Læsning
 • Kommunikation
 • Mobilitet
 • Indkøb
 • Madlavning
 • Spisning
 • Deltagelse i aktiviteter
 • Belysning

Efterfølgende foregår der en afprøvning af optik og optikunderstøttende hjælpemidler, f.eks. lys, samt opfølgning af evt. bevilget optik

Der foretages afprøvning af andre relevante hjælpemidler, f.eks. talende hjælpemidler, og  iværksættes undervisning i kompenserende teknikker i ADL og mobility.

ADL og Mobility.

ADL er en forkortelse af Activities of Daily Living og oversættes som Almindelig Daglig Livsførelse eller aktiviteter i hverdagslivet.  ADL anvendes meget bredt i Danmark i det begrebet anvendes om samtlige daglige gøremål i relation til personlig omsorg, hjem, arbejde og fritid.

For den svagsynede eller blinde vil ADL undervisningen typisk indeholde brug af kompenserende teknikker til madlavning, spisning, personlig hygiejne, tøjvask, rengøring og kommunikation.

Undervisning kan være individuel i borgers eget hjem eller som holdundervisning på Center for Kommunikation (se også kurser)

Mobility er evnen til at kunne færdes selvstændigt, selvom man har en synsnedsættelse. At færdes selvstændigt er ofte nødvendigt, hvis man skal deltage i almindelig dagligdags aktiviteter. På den måde bliver mobility en del af ADL begrebet.

Undervisning i mobility indbefatter teknikker i brug af lang hvid stok eller markeringsstok, samt strategier for at kunne orientere sig og færdes sikkert såvel inde som ude.

Undervisningen vil typisk indeholde ruteindlæring, kendemærker, beskyttelsesteknikker, søgeteknikker og kikkerttræning. Desuden vil der tilbydes undervisning i ledsageteknik til den svagsynede eller blinde samt dennes netværk (pårørende, kontaktpersoner m.fl.)

I undervisningen arbejdes der også med at udnytte andre sanser end synssansen til at orientere sig med, f.eks. høresansen, følesansen, lugtesansen mm.

Vejledning for børn og unge med synshandicap

Center for Kommunikation tilbyder vejledning til børn og unge, der er tilmeldt Synsregistret ved Statens Øjenklinik, Kennedy Instituttet.

Børn tilmeldes Synsregistret, når deres visus er 6/18 eller derunder, ved synsfelt på under 10 grader og ved cerebral synsnedsættelse. Når et barn tilmeldes Synsregistret får Center for Kommunikation besked om dette, og derefter tilbydes familien besøg af synskonsulenten.

Synskonsulenten samarbejder primært med hjemmet og kommunen. Derudover med øjenlæger, optikere samt de landsdækkende institutioner Synscenter Refsnæs og Døvblindecentret.

Vejledningen foregår i hjemmet, og hvor barnet / eleven passes eller går i skole.

Synskonsulentens opgave er sammen med forældre, dagplejere, pædagoger og lærere at beskrive barnets synsevne og synsfunktion og ud fra dette sætte relevante tiltag i gang, så barnet får optimale udviklings- og læringsbetingelser. Dette kan være:

 • Ideer til synsstimulering.
 • Ideer til generel udvikling.
 • Testning af synsfunktionen og udviklingsniveau.
 • Afprøvning af hjælpemidler.
 • Undervisning af fagpersonale.
 • Indretning af lokaler.
 • Vejledning i lysets betydning.
 • Henvisning til kurser for familien, barnet og fagpersonale.
 • Undervisning i mobility og ADL.

Synskonsulenten afholder kurser for fagpersoner (se kursus), og laver ad hoc kurser f.eks i forbindelse med opstart i ny institution eller i forbindelse med andre overgange.

Synskonsulenten kan kontaktes på Center for Kommunikation tlf: 96 28 49 00.

Døvblindhed

Døvblindhed er betegnelsen for et i alvorlig grad kombineret syns -og høretab.

I Center for Kommunikation er der nedsat et team bestående af en medarbejder fra henholdsvis høre- og synsafdelingen.

Center for Kommunikation varetager følgende opgaver:

Der foretages udredning af behov for kontaktperson til personer med kombineret syns- og hørehandicap

Der ydes undervisning og supervision til kontaktpersoner til døvblinde

Der ydes rådgivning og vejledning til døvblindblevne

Der afholdes temadage om døvblindhed for fagfolk, som kommer i forbindelse med personer med kombineret syns- og høretab.

IT til blinde og svagsynede

Rådgivning om IT til blinde og svagsynede sker i et tæt samarbejde mellem Synsafdelingen og Handicapteknologiafdelingen.

Handicapteknologiafdelingen rådgiver, afprøver, bevilger og underviser i brugen af særlige informationsteknologiske hjælpemidler efter Lov om social service.
For svagsynede drejer det sig oftest om tilpasning af programmer på brugerens pc, eventuelt suppleret med et særligt forstørrelsesprogram.

For blinde og stærkt svagsynede kan der desuden blive tale om særligt udstyr som syntetisk tale eller punktdisplay (Braille).

IT-hjælpemidler til blinde og svagsynede bevilges som hovedregel som udlån, jævnfør servicelovens §§ 112-113.

Svagsyn - optiker

Borgere fra kommuner, som har kontrakt med Center for Kommunikation, kan uden visitation frit henvende sig til Center for Kommunikation, Synsafdelingen, og bede om hjælp.

Kriteriet for at komme i betragtning til bistand er, at borgeren har en nedsat synsfunktion i henhold til Servicelovens § 112, med tilhørende bekendtgørelse (synsstyrker på 6/18 (0,33) eller derunder). Ved alle henvendelser beder Synsafdelingen om tilladelse til at indhente relevante øjenlægeoplysninger.

Hvis borgeren ikke har været hos øjenlæge i forbindelse med den nedsatte synsfunktion, henvises først til en øjenlægekonsultation for at sikre at synsnedsættelsen ikke er behandlingskrævende. Synsafdelingen har et tæt samarbejde med de praktiserende øjenlæger samt øjenafdelingen på Regionshospitalet i Holstebro.

Ved modtagelse af de øjenlægelige oplysninger bliver disse gennemgået af synsafdelingens optikere. Viser de lægelige oplysninger, at borgeren har nedsat synsfunktion, henvises borgeren ofte til en svagsynsundersøgelse enten på Center for Kommunikation eller hos en af vores to samarbejdsoptikere. Der udarbejdes en rapport og evt. en ansøgning eller en recept på synshjælpemidlet.

Synshjælpemidler kan være:

 • Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler) er primært optik med forstørrende virkning: lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf.
 • Hvis forskellen (additionen) mellem personens afstands- og læsestyrke er mindst 4 dioptrier, kan hjælp ydes som lupbrille.
 • Hjælp til lupbriller, kikkertbriller og medicinske filterglas omfatter også brillestel og eventuelt mat- eller balanceglas

Ansøgning ved svagsyn:

 • Det anbefales, at autoriseret optiker udfylder og indsender ansøgningsskemaet på synshjælpemidlet til Center for Kommunikation via Virk.dk eller sikkermail sec.cfk@herning.dk
 • Center for Kommunikations optikere yder gerne råd og vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema og samtykkeerklæring.
 • Husk samtykkeerklæring, da der ellers er væsentlig længere sagsbehandlingstid.
 • På baggrund af den indsendte ansøgning udarbejder Center for Kommunikations optikere en sagsfremstilling til borgers hjemkommune, som træffer den endelige afgørelse.
 • Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. 

Der er frit leverandørvalg.

Prislisten er udarbejdet med det formål at borgeren kan få leveret sit optiske hjælpemiddel (som standardprodukt), uden egenbetaling. Hvis borgeren har specielle ønsker til hjælpemidlet, kan egenbetaling forekomme. Ved vejledning af borger skal der informeres om dette.

Yderligere information fås ved henvendelse til Center for Kommunikations optikere på 96 28 49 00.

Medicinsk/optisk varig øjenlidelse - optiker

Borgere med en medicinsk/optisk defineret, varig øjenlidelse er tilskudsberettiget til optik jf. servicelovens § 112

 • Begrebet medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse blev indført for at kompensere en lille gruppe personer med øjenlidelser, som ofte har behov for særlig udgiftskrævende specialbriller og specialkontaktlinser og som forudsætter en høj grad af specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning. Udmåling og fremstilling af optik til medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse, varetages af autoriserede optikere.
 • Der ydes ikke hjælp efter lov om social service til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes hyperopi, myopi, astigmatisme eller anisometropi (forskellig styrke på øjnene).

Ansøgning ved medicinsk-optisk varig øjenlidelse:

 • Det anbefales, at en autoriseret optiker udfylder og indsender ansøgningsskemaet om briller/kontaktlinser til Center for Kommunikation via Virk.dk eller sikkermail sec.cfk@herning.dk
 • Center for Kommunikations optikere yder gerne råd og vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema og samtykkeerklæring.
 • Husk samtykkeerklæring, da der ellers er væsentlig længere sagsbehandlingstid.
 • På baggrund af den indsendte ansøgning udarbejder Center for Kommunikations optikere en sagsfremstilling til borgers hjemkommune, som træffer den endelige afgørelse.
 • Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. 

Der er frit leverandørvalg.

Prislisten er udarbejdet med det formål at borgeren kan få leveret sit optiske hjælpemiddel (som standardprodukt), uden egenbetaling. Hvis borgeren har specielle ønsker til hjælpemidlet, kan egenbetaling forekomme. Ved vejledning af borger skal der informeres om dette.

Yderligere information fås ved henvendelse til Center for Kommunikations optikere på 96 28 49 00.

Kontaktinfo

Synsafdelingen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Telefontider Synsafdelingen

Administrationen
Mandag-fredag: 8.00- 12.00

Der gives besked til konsulenten og vi bestræber os på at kontakte dig inden for 3 hverdage og i tidsrummet 8.30 - 12.00.

Optiker:
Mandag-torsdag: 10.00 - 12.00

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: