Taleafdelingen

Her kan du finde de emner fra Ydelseskatalog 2021, der omhandler Taleafdelingen.

9. Kognitive kommunikationsforstyrrelser

9.1. Undersøgelse m.v.

Kognitive kommunikationsforstyrrelser er ikke-afatiske vanskeligheder med baggrund i underliggende kognitive forstyrrelser, der primært rammer sprogets pragmatiske del. Kognitive kommunikationsforstyrrelser er forårsaget af neurologiske skader i forbindelse med traume eller sygdomme i hjernen.
Forstyrrelser ses i den kommunikative kompetence, dvs. evnen til at lytte, tale, læse, skrive, konversere og social interagere.
Ved modtagelse af henvisning af borger med kognitiv kommunikationsforstyrrelse gennemføres en logopædisk udredning med anvendelse af tests, spørgeskemaer og screeninger som er beskrevet i God Praksis Vejledningen af 2016. Den logopædiske udredning vil ofte være en del af en tværfaglig udredning, hvor bl.a. kognitive funktioner udredes.
Der indhentes relevante oplysninger fra samarbejdspartnere, og rådgivning, vejledning og et evt. undervisningsforløb tilrettelægges på grundlag af den samlede vurdering.

9.2. Rådgivning m.v.

Der tilbydes rådgivning og vejledning til borger samt familie og pårørende og øvrige parter, borgeren er i kontakt med. Det være sige relevante faggrupper, netværk, arbejdsplads, uddannelsesinstitution mv. Formålet er at skabe forståelse for, hvordan forstyrrelserne kan have indflydelse på kommunikation og interaktion under hensyntagen til den ramtes forudsætninger.

9.3. Eneundervisning

På baggrund af udredning samt borgers vurderede ressourcer udarbejdes sammen med borger en individuel undervisningsplan. I undervisningsplanen fastsættes mål, indhold og omfang, og der evalueres løbende i samarbejde med borger, pårørende og eventuelle andre fagpersoner, der er involveret i sagen. Undervisningstilbuddet afsluttes, når logopæden i samarbejde med borger konkluderer, at målene er nået, og borger har fået redskaber og strategier i forhold til sin kommunikation, således behovet for kompenserende specialundervisning er dækket. 

9.4. Holdundervisning

Der tilbydes gruppeundervisning, når logopæden vurderer, at borger er parat til at indgå i gruppe med andre. I forhold til blandt andet de pragmatiske udfordringer, er det af stor betydning at få disse afprøvet i samvær med andre med henblik på at sikre feedback og støtte til den selvmonitorering, som er vigtig for håndtering af de kognitive kommunikationsforstyrrelser i hverdagen.

9.5. Teknisk bistand

Der tilbydes vurdering af behov for kognitive hjælpemidler til støtte i forhold til struktur og hukommelse. Det kan f.eks. være struktur-apps mv.

9.6. Andet/øvrige