Taleafdelingen

Her kan du finde de emner fra Ydelseskatalog 2021, der omhandler Taleafdelingen.

1. Afasi

1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi

Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har ramt et menneske, der før kunne kommunikere normalt. Afatiske forstyrrelser svækker den samlede sproglige og kommunikative kompetence. Personer med afasi er derfor begrænsede i deres kommunikative samspil med andre mennesker i større eller mindre grad. Effektiv kommunikation må derfor være det overordnede mål for rehabiliteringen.

Når Center for Kommunikation modtager en henvisning om bistand til en borger med afasi, gennemføres en logopædisk udredning på baggrund af standardiserede og internationalt anerkendte tests. Center for Kommunikation følger Danske Tale- Høre- Synsinstitutioners vejledninger i udredning af afasi. Der indhentes relevante oplysninger fra samarbejdspartnere, og rådgivning og vejledning og et evt. undervisningsforløb tilrettelægges på grundlag af den samlede udredning.

1.2. Rådgivning m.v. - Afasi

Der tilbydes rådgivning og vejledning til alle de faggrupper, netværk og familier, der har kontakt med den afasiramte. Formålet er, at kommunikationen skal blive så optimal som muligt under hensyntagen til den afasiramtes og omgivelsernes forudsætninger og ønsker.

1.3. Eneundervisning - Afasi

På baggrund af afasitestens resultater og udredningen af borgerens ressourcer og ønsker, udarbejdes der en individuel undervisningsplan i samarbejde med den afasi-ramte. Undervisningsplanen fastsætter mål, undervisningsindhold og omfang af undervisningen, og der evalueres løbende. Der gives undervisning én eller flere gange ugentligt afhængig af afasitypen og borgerens mulighed for at kunne profitere af undervisningen. Undervisningstilbuddet afsluttes, når logopæden i samarbejde med den afasiramte og evt. pårørende konkluderer, at der ikke længere sker kompensation for de sproglige følgevirkninger efter hjerneskaden, eller efter en vurdering af om den fortsatte kommunikation kan styrkes i andet regi end efter Lov om Kompenserede Specialundervisning for Voksne.

1.4. Holdundervisning - Afasi

Der tilbydes gruppeundervisning, når logopæden vurderer, at den afasiramte kan have sprogligt, socialt og personligt udbytte af at deltage.
Det er en forudsætning, at de impressive kompetencer er nogenlunde intakte.

Afasigruppeundervisning varer ca. 10 uger med undervisning én gang ugentligt i 2-3 timer. Der arbejdes med såvel fælles temaer tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov som med individuelle opgaver.

Kursusdag for pårørende Kursusindholdet er information om hjernens funktionsmåde, hjerneskader, følgevirkninger, reaktioner hos den ramte og de pårørende, sorg og krisebearbejdning og information om støtte- og behandlingsmuligheder og om brugerforeninger.

1.5. Teknisk bistand - Afasi

I forbindelse med et undervisningsforløb har den afasiramte mulighed for at få relevante kommunikationsprogrammer installeret på hjemmets computer. Således bliver der mulighed for at forberede og efterbehandle emner fra undervisningen.
Der kan arrangeres specielle tekniske løsninger med træningsprogrammer, tastatur og mus, hvis den senhjerneskadede har behov for det. Det kan ske i et samarbejde med Handicapteknologiafdelingen.
Andre kommunikationshjælpemidler som for eksempel Lightwriter og stemmeforstærker kan udlånes eller afprøves før bevilling fra hjemkommunen.

1.6. Andet/øvrige - Afasi

Taleafdelingen kan være behjælpelig med at knytte kontakt til relevante brugerforeninger og selvhjælpsgrupper. Det vil primært dreje sig om Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen eller Handicapidrættens tilbud. Der kan også være tale om støtte til at opsøge tilbud i hjemkommunen.