Taleafdelingen

Luk alle
Åben alle

1. Afasi

1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi

Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har ramt et menneske, der før kunne kommunikere normalt. Afatiske forstyrrelser svækker den samlede sproglige og kommunikative kompetence. Personer med afasi er derfor begrænsede i deres kommunikative samspil med andre mennesker i større eller mindre grad. Effektiv kommunikation må derfor være det overordnede mål for rehabiliteringen.

Når Center for Kommunikation modtager en henvisning om bistand til en borger med afasi, gennemføres en logopædisk udredning på baggrund af standardiserede og internationalt anerkendte tests. Center for Kommunikation følger Danske Tale- Høre- Synsinstitutioners vejledninger i udredning af afasi. Der indhentes relevante oplysninger fra samarbejdspartnere, og rådgivning og vejledning og et evt. undervisningsforløb tilrettelægges på grundlag af den samlede udredning.

1.2. Rådgivning m.v. - Afasi

Der tilbydes rådgivning og vejledning til alle de faggrupper, netværk og familier, der har kontakt med den afasiramte. Formålet er, at kommunikationen skal blive så optimal som muligt under hensyntagen til den afasiramtes og omgivelsernes forudsætninger og ønsker.

1.3. Eneundervisning - Afasi

På baggrund af afasitestens resultater og udredningen af borgerens ressourcer og ønsker, udarbejdes der en individuel undervisningsplan i samarbejde med den afasi-ramte. Undervisningsplanen fastsætter mål, undervisningsindhold og omfang af undervisningen, og der evalueres løbende. Der gives undervisning én eller flere gange ugentligt afhængig af afasitypen og borgerens mulighed for at kunne profitere af undervisningen. Undervisningstilbuddet afsluttes, når logopæden i samarbejde med den afasiramte og evt. pårørende konkluderer, at der ikke længere sker kompensation for de sproglige følgevirkninger efter hjerneskaden, eller efter en vurdering af om den fortsatte kommunikation kan styrkes i andet regi end efter Lov om Kompenserede Specialundervisning for Voksne.

1.4. Holdundervisning - Afasi

Der tilbydes gruppeundervisning, når logopæden vurderer, at den afasiramte kan have sprogligt, socialt og personligt udbytte af at deltage.
Det er en forudsætning, at de impressive kompetencer er nogenlunde intakte.

Afasigruppeundervisning varer ca. 10 uger med undervisning én gang ugentligt i 2-3 timer. Der arbejdes med såvel fælles temaer tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov som med individuelle opgaver.

Kursusdag for pårørende Kursusindholdet er information om hjernens funktionsmåde, hjerneskader, følgevirkninger, reaktioner hos den ramte og de pårørende, sorg og krisebearbejdning og information om støtte- og behandlingsmuligheder og om brugerforeninger.

1.5. Teknisk bistand - Afasi

I forbindelse med et undervisningsforløb har den afasiramte mulighed for at få relevante kommunikationsprogrammer installeret på hjemmets computer. Således bliver der mulighed for at forberede og efterbehandle emner fra undervisningen.
Der kan arrangeres specielle tekniske løsninger med træningsprogrammer, tastatur og mus, hvis den senhjerneskadede har behov for det. Det kan ske i et samarbejde med Handicapteknologiafdelingen.
Andre kommunikationshjælpemidler som for eksempel Lightwriter og stemmeforstærker kan udlånes eller afprøves før bevilling fra hjemkommunen.

1.6. Andet/øvrige - Afasi

Taleafdelingen kan være behjælpelig med at knytte kontakt til relevante brugerforeninger og selvhjælpsgrupper. Det vil primært dreje sig om Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen eller Handicapidrættens tilbud. Der kan også være tale om støtte til at opsøge tilbud i hjemkommunen.

2. Dysartri

2.1. Undersøgelse m.v. - Dysartri

Dysartri er en talemotorisk dysfunktion forårsaget af en neurologisk lidelse i centralnervesystemet. Én følge af lidelsen er nedsat bevægelighed og sensibilitet i artikulationsmuskulaturen og måske nedsat vejrtrækningsfunktion.

Ikke-progredierende dysartri opstår efter blodprop, hjerneblødning eller anden pludselig opstået hjerneskade.
Progredierende dysartri kan være en følge af neurologiske lidelser som Parkinsons Sygdom, Sclerose, Amyotrofisk Lateral Sclerose, hjernetumorer m. fl. De dysartriske talevanskeligheder kan være medfødte, bl.a. som en følge af spastisk lammelse.

Når Center for Kommunikation modtager en henvisning om bistand til en borger med dysartri, gennemføres en logopædisk udredning på baggrund af standardiserede og internationalt anerkendte tests. Der indhentes relevante oplysninger fra samarbejdspartnere, og rådgivning og vejledning og et evt. undervisningsforløb tilrettelægges på grundlag af den samlede udredning.
Center for Kommunikation følger vejledningerne fra Danske Tale- Høre-

Synsinstitutioner om udredning af dysartri.
Ved de progredierende dysartriformer vil der løbende blive foretaget revurderinger af vanskelighedernes art og omfang for at kunne tilbyde borgeren den optimale kompensation.

2.2. Rådgivning m.v. - Dysartri

Der tilbydes rådgivning og vejledning til familier, netværk og forskellige faggrupper i pleje- og behandlersystemerne. Formålet med rådgivningen er, at kommunikationen mellem den dysartriramte og omgivelserne skal være så optimal som muligt for alle parter.

2.3 Eneundervisning - Dysartri

Der gives logopædisk undervisning i afspænding, vejrtrækningsøvelser, mundmotoriske øvelser, øvelser for ansigtsmuskulaturen samt i stemmeøvelser. Når der er mulighed for det, samarbejdes der med kommunale fagpersoner for at opnå størst mulig effekt af øvelsesprogrammet.

Undervisningstilbuddet afsluttes, når logopæden i samarbejde med borgeren konkluderer, at der ikke længere kan kompenseres for talevanskelighederne.

For borgere med progredierende lidelser, f.eks. ALS, kan der indgås andre aftaler. Der samarbejdes med Handicapteknologiafdelingen i forhold til udredning med henblik på eventuelle hjælpemidler. Ligeledes samarbejdes tæt med ALS-teamet på Regionshospitalet Vest.

2.4. Holdundervisning - Dysartri

Der kan i mindre omfang oprettes holdundervisning af grupper af borgere med samme medicinske diagnose eller nogenlunde samme problemstilling.
Formålet med gruppeundervisning er, at borgeren sammen med ligestillede får mulighed for at udvikle sine kommunikative kompetencer samt udveksle viden og erfaring om andre former for kommunikation.

2.5. Teknisk bistand - Dysartri

Center for Kommunikation tilbyder teknisk bistand til personer med dysartri. Det kan være udlån af stemmeforstærkere, Lightwritere, udpegningsmateriale, talemaskine eller andet kommunikationsudstyr i en afprøvningsperiode. Det kan også være længerevarende afprøvning før ansøgning til kommunen om varigt kommunikationshjælpemiddel.

2.6. Andet / øvrige - Dysartri

Der kan hjælpes med kontakt til brugerforeninger eller lokalafdelinger af patientforeninger.

3. Stemmevanskeligheder

3.1. Undersøgelse m.v. - Stemmevanskeligheder

Borgeren henvises almindeligvis til Center for Kommunikation fra privatpraktiserende halslæger eller fra Regionshospitalernes øre-næse-hals-afdelinger. Borgeren kan også selv henvende sig og anmode om en logopædisk vurdering af stemmen. Den logopædiske undersøgelse sammenholder de lægelige fund med de objektive stemmefunktionsprøver og de subjektive gener. I stemmeundersøgelsen implementeres borgerens stemmekrav i hverdagen.
Center for Kommunikation følger Danske Tale- Høre- Synsinstitutioners vejledning i udredning og undervisning af stemmelidelser.

3.2. Rådgivning m.v. - Stemmevanskeligheder

Ved permanente stemmelidelser kan Taleafdelingen tilbyde rådgivning og vejledning til borger, familie, arbejdsplads og netværk med henblik på god kommunikation og evt. henvise til andre relevante behandlere. Rådgivningen kan gælde for en længere periode med sporadisk kontakt i form af et fagligt sparringsforum.

3.3. Eneundervisning - Stemmevanskeligheder

Der tilbydes eneundervisning én til to gange ugentlige efter behov. Undervisningsforløbet strækker sig typisk over 10-15 timer. Den individuelle undervisningsplan indeholder relevante øvelser vedrørende stemmefunktion, mimik, artikulation, vejrtrækningsfunktion, afspænding, kropssprog og stemmekrav i det daglige liv set i forhold til personligheden og det helt individuelle kommunikationsbehov.

3.4. Holdundervisning - Stemmevanskeligheder 

3.5. Teknisk bistand - Stemmevanskeligheder

Ved utilstrækkelig stemmefunktion kan det være nødvendigt at finde tekniske hjælpemidler, så de arbejdsmæssige og de private stemmekrav kan honoreres. Det kan handle om borgere i den terminale fase, der har brug for at kunne kommunikere med de nærmeste.
Taleafdelingen tilbyder udredning og afprøvning af stemmetekniske hjælpemidler.

3.6. Andet/øvrige - Stemmevanskeligheder

4. Laryngectomi

4.1. Undersøgelse m.v. - Laryngectomi

Efter en operativ fjernelse af strubens muskler, oftest på grund af kræft, er det ikke muligt at frembringe stemme på almindelig vis. Kommunikationen vil ske skriftligt eller med forskellige kommunikationshjælpemidler. En logopædisk undersøgelse vil afklare, hvilke strategier der skal iværksættes for at kommunikationen bliver så optimal som muligt.

4.2. Rådgivning m.v. -Laryngectomi

Forud for det operative indgreb, hvor struben fjernes, har der været besøg i hjemmet af konsulenten for de laryngectomerede. Konsulenten
er selv laryngectomeret, og derfor har han alle muligheder for at kunne bibringe livsmod og initiativ til alternativ stemmebrug.

4.3. Eneundervisning - Laryngectomi

Hvis man ved operationen har fået isat taleprotese, tales der umiddelbart ved hjælp af luftstrømmen fra lungerne, når der dannes lukke med en finger ved stomaet. Der kan være mulighed for at anvende en "Free-hands" taleprotese. De fleste borgere får udleveret en vibrator på sygehuset efter operationen.

Hvis logopæden og borgeren sammen vurderer, at vibratoren vil blive et varigt kommunikationshjælpemiddel, satses der i eneundervisningen på temaer som bedste transmissionssted, tæt kontakt, let tryk og passende ytringer.

4.4 Holdundervisning - Laryngectomi

4.5 Teknisk Bistand - Laryngectomi

Taleafdelingen tilbyder teknisk bistand ved anvendelse af vibrator, stemmeforstærker, Lightwriter og andre hjælpemidler, hvis borgeren har behov herfor.

4.6 Andet/øvrige - Laryngectomi

Dansk Landsforening for Laryngectomerede har en lokalafdeling i de tidligere Ringkjøbing og Viborg amter. Der afholdes ca. tre arrangementer om året for laryngectomerede og deres pårørende.
Logopæderne fra taleafdelingerne deltager i disse møder og opfordrer de nyopererede til at deltage. Derved får borgerne mulighed for at inspireres af andre til at se nye muligheder for udfoldelse på trods af et svært kommunikationshandicap.

5. Stammevanskeligheder

5.1. Undersøgelse m.v. - Stammevanskeligheder 

Når den unge / voksne person, der stammer, henvender sig til Taleafdelingen med ønske om hjælp til bedre kommunikation, foretages der en undersøgelse efter de retningslinier, der er udarbejdet af Dansk Videnscenter for Stammen, og som er vedtaget i Danske Tale- Høre- Synsinstitutioner.
Borgeren har oftest modtaget stammeundervisning i skolen. Borgeren er næsten altid i stand til at beskrive egen stammen og stammens sammenhænge og konsekvenser. Stammeundersøgelsen kan måske vise, at stammen optræder sammen med andre handicaps, og at undervisningsmulighederne skal ses i relation hertil.

5.2. Rådgivning m.v.- Stammevanskeligheder

Borgere, der stammer, kan henvende sig med ønsket om rådgivning og vejleding på flere forskellige tidspunkter i livsforløbet.
Taleafdelingen tilbyder rådgivning under uddannelse, hjælp i forbindelse med ansøgning om forlænget eksaminationstid ved mundtlig eksamen og information om stammen til uddannelsesinstitutionernes personale og til kammerater.

5.3. Eneundervisning - Stammevanskeligheder

Taleafdelingen tilbyder eneundervisning. Her afdækkes stammen og dens konsekvenser for borgerens kommunikationsmuligheder og udfoldelsesmuligheder. Der arbejdes i undervisningen med forskellige stammeteknikker og med samtaleteknik. Pjecer, bøger og stammevideoer præsenteres.

5.4. Holdundervisning - Stammevanskeligheder

Efter en passende periode med eneundervisning kan der eventuelt tilbydes gruppeundervisning. Denne arrangeres om aftenen én gang om ugen og forløbet er på 8-10 gange.

5.5. Teknisk bistand - Stammevanskeligheder

Taleafdelingen tilbyder information om forskellige tekniske løsninger i forsøg på mindskelse af stammen.
"Delayed Auditive Feedback", DAF, "SpeechEasy", McGuire-metoden og andre produkter er på markedet, men der kan ikke påvises entydig positiv effekt af anvendelsen generelt.

5.6. Andet/øvrige - Stammevanskeligheder

Logopæderne fra Taleafdelingen kan tilbyde at deltage i brugerforeningsarrangementer, hvis det er relevant for undervisning eller rådgivning af borgeren. Taleafdelingen tilbyder i samarbejde med PPR-talekonsulent et 2-dages internat for børn, der stammer. Taleafdelingens logopæder og talekonsulenten visiterer til tilbuddet, som udover undervisning også indeholder samtaler med forældrene. Faglig medarbejder fra ViSH medvirker ved afholdelse af kurserne.

6. Læse-stave-vanskeligheder

6.1. Undersøgelse m.v. - Læse-stave-vanskeligheder

Der tilbydes læse-staveundersøgelse i forbindelse med voksne med svære læse-staveproblemer. Undersøgelsen foretages på baggrund af ordblindetest. Undersøgelsen foregår i tæt samarbejde med Handicapteknologiafdelingen.

6.2. Rådgivning m.v. - Læse-stave-vanskeligheder

På baggrund af læseundersøgelsen ydes der rådgivning til den ordblinde borger og efter aftale til relevante fagpersoner om, hvilke muligheder og begrænsninger ordblindetestens standpunkt giver.
I nogle tilfælde kan der foreslås undervisning på VUC, mens det i andre tilfælde vurderes, at vanskelighederne er væsentlige og varige. I de sidste tilfælde afprøver Handicapteknologiafdelingen konkrete, relevante IT-hjælpemidler, og der kan ansøges om scanner, scannerpen, tekstgenkendelsesprogram og syntetisk tale efter Lov om Social Service.

6.3. Eneundervisning - Læse-stave-vanskeligheder

6.4. Holdundervisning - Læse-stave-vanskeligheder

Taleafdelingen tilbyder gruppeundervisning i anvendelse af IT-rygsæk, i brugen af www.adgangforalle.dk m.m.

6.5. Teknisk bistand - Læse-stave-vanskeligheder

Teknisk bistand til ordblinde kan ydes i et samarbejde mellem Taleafdelingen og Handicapteknologiafdelingen.

6.6 Andet/øvrige - Læse-stave-vanskeligheder

7. Børn med manglende kommunikationsfærdigheder (KUB)

7.1. Undersøgelse m.v.

Børn med multiple funktionsnedsættelser og manglende kommunikationsfærdigheder kan henvises til CfK med henblik på udvikling af alternativ kommunikation.
Der kan henvises fra PPR. Desuden kan henvises fra specialinstitutioner eller forældre med samtykke fra PPR.
Der foretages en udredning ofte sammen med personer, der kender barnet godt, og som kan bidrage med observationer og viden til støtte for udredningen. Udredningen varetages af en medarbejder, som indgår i centrets tværgående børneteam. Der udredes ud fra iagttagelser, videooptagelser og andet relevant udredningsmateriale.

7.2. Rådgivning m.v.

Der tilbydes rådgivning og vejledning til familie, netværk og specialinstitutioner med henblik på støtte til udvikling af kommunikation. Desuden ydes rådgivning om alternativ og støttet kommunikation (ASK), såvel i form af lavteknologiske løsninger som mere specifikke teknologiske løsninger. I sidstnævnte tilfælde vil rådgivningen oftest foregå i et samarbejde med centrets Handicapteknologiafdeling.

7.3. Eneundervisning

Der kan i helt særlige situationer tilbydes eneundervisning til barnet i samarbejde med personale og forældre. Målet kan eksempelvis være at igangsætte og støtte en udviklingsproces omkring brug af alternativ kommunikation.

7.4. Holdundervisning

Kortere holdundervisningsforløb eller workshops vil kunne komme på tale, hvis flere børn er i undervisning på samme tid, eller hvis det i andre sammenhænge viser sig muligt.

7.5. Teknisk bistand

Der gives teknisk bistand i relation til udstyr, som Center for Kommunikation har været med til at anbefale eller bevilge.

7.6. Andet/øvrige

Forespørgsler i forbindelse med flytning, skift af skole og institution mv.

8. Kompetenceudvikling

8.1. Undersøgelse m.v. - Kompetenceudvikling (Taleafdelingen) 

8.2. Rådgivning m.v. - Kompetenceudvikling (Taleafdelingen)

Der kan tilbydes faglig rådgivning og vejledning til familier, til netværk, til personalegrupper og til behandlere omkring borgere, der modtager ydelser fra Taleafdelingen. Rådgivning kan også gives til faggrupper omkring generelle problemstillinger og emner af logopædisk art.

8.3. Eneundervisning - Kompetenceudvikling (Taleafdelingen)

Der kan i specielle tilfælde tilbydes eneundervisning af pårørende eller nærtstående, hvis det har relevans for en borger, der er tilknyttet
Taleafdelingen.

8.4. Holdundervisning - Kompetenceundervisning (Taleafdelingen)

Grupper af fagpersonale på institutioner og i kommuner, elever og lærere på skoler og institutioner, familier og netværk kan tilbydes undervisning
i de logopædiske delområder, der vedrører Taleafdelingens ydelser.

8.5. Teknisk bistand - Kompetenceudvikling (Taleafdelingen)

8.6. Andet/øvrige - Kompetenceudvikling (Taleafdelingen) 

9. Kognitive kommunikationsforstyrrelser

9.1. Undersøgelse m.v.

Kognitive kommunikationsforstyrrelser er ikke-afatiske vanskeligheder med baggrund i underliggende kognitive forstyrrelser, der primært rammer sprogets pragmatiske del. Kognitive kommunikationsforstyrrelser er forårsaget af neurologiske skader i forbindelse med traume eller sygdomme i hjernen.
Forstyrrelser ses i den kommunikative kompetence, dvs. evnen til at lytte, tale, læse, skrive, konversere og social interagere.
Ved modtagelse af henvisning af borger med kognitiv kommunikationsforstyrrelse gennemføres en logopædisk udredning med anvendelse af tests, spørgeskemaer og screeninger som er beskrevet i God Praksis Vejledningen af 2016. Den logopædiske udredning vil ofte være en del af en tværfaglig udredning, hvor bl.a. kognitive funktioner udredes.
Der indhentes relevante oplysninger fra samarbejdspartnere, og rådgivning, vejledning og et evt. undervisningsforløb tilrettelægges på grundlag af den samlede vurdering.

9.2. Rådgivning m.v.

Der tilbydes rådgivning og vejledning til borger samt familie og pårørende og øvrige parter, borgeren er i kontakt med. Det være sige relevante faggrupper, netværk, arbejdsplads, uddannelsesinstitution mv. Formålet er at skabe forståelse for, hvordan forstyrrelserne kan have indflydelse på kommunikation og interaktion under hensyntagen til den ramtes forudsætninger.

9.3. Eneundervisning

På baggrund af udredning samt borgers vurderede ressourcer udarbejdes sammen med borger en individuel undervisningsplan. I undervisningsplanen fastsættes mål, indhold og omfang, og der evalueres løbende i samarbejde med borger, pårørende og eventuelle andre fagpersoner, der er involveret i sagen. Undervisningstilbuddet afsluttes, når logopæden i samarbejde med borger konkluderer, at målene er nået, og borger har fået redskaber og strategier i forhold til sin kommunikation, således behovet for kompenserende specialundervisning er dækket. 

9.4. Holdundervisning

Der tilbydes gruppeundervisning, når logopæden vurderer, at borger er parat til at indgå i gruppe med andre. I forhold til blandt andet de pragmatiske udfordringer, er det af stor betydning at få disse afprøvet i samvær med andre med henblik på at sikre feedback og støtte til den selvmonitorering, som er vigtig for håndtering af de kognitive kommunikationsforstyrrelser i hverdagen.

9.5. Teknisk bistand

Der tilbydes vurdering af behov for kognitive hjælpemidler til støtte i forhold til struktur og hukommelse. Det kan f.eks. være struktur-apps mv.

9.6. Andet/øvrige

Kontaktinfo

Center for Kommunikation

Brahmsvej 8
7400 Herning

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: