Synsafdelingen

Luk alle
Åben alle

1. Optiske hjælpemidler

1.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling - Optiske hjælpemidler (ekskl. CCTV)

Der tilbydes undersøgelse, udredning, afprøvning og indstilling til bevilling af optiske hjælpemidler.
Dette finder, som hovedregel, sted med udgangspunkt i indhentede øjenlægeoplysninger fra speciallæge eller Øjenafdeling på et sygehus.
Efter behov kan suppleres med svagsynsundersøgelse hos optiker, enten ekstern samarbejdspartner eller egen optikerkonsulent.
Dernæst indkaldes borger til et besøg i Synsafdelingen, eller synskonsulent besøger borger i eget hjem med henblik på at finde egnede, kompenserende hjælpemidler. I undersøgelsesfasen indgår i nye sager af lidt længerevarende karakter udarbejdelse af et ICF-inspireret notat om funktionsevne.

1.2. Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning - Optiske hjælpemidler (ekskl. CCTV) 

Der tilbydes rådgivning og vejledning på baggrund af indhentede oplysninger og synsmedarbejderens observationer til borger, dennes pårørende og eventuelt plejepersonale om mulige løsninger på de udfordringer, borger har. 

Ydelsen omfatter optiske hjælpemidler samt optikunderstøttende hjælpemidler, som kan være nødvendige i anvendelsen af førstnævnte, herunder særlig belysning, skråplade, konceptholdere etc.

1.3. Eneundervisning - Optiske hjælpemidler (ekskl. CCTV)

Der tilbydes undervisning i brugen af udleverede hjælpemidler i forskellige sammen-hænge, eksempelvis til læsning, til brug ved fjernsynet, til madlavning, til personlig hygiejne etc.

1.4. Holdundervisning - Optiske hjælpemidler (ekskl. CCTV)

Der tilbydes holdundervisning i form af ADL-undervisning (se nedenfor).

1.5. Teknisk bistand - Optiske hjælpemidler (ekskl. CCTV)

Der tilbydes teknisk bistand ved indlevering af hjælpemiddel til Center for Kommunikation, Synsafdelingen, til eftersyn / reparation. Dette omfatter dog ikke udskiftning af almindeligt batteri, pære eller lign.

1.6. Andet/øvrige - Optiske hjælpemidler (ekskl. CCTV)

2. CCTV

2.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling - CCTV 

Der tilbydes undersøgelse, udredning, afprøvning og indstilling til bevilling af CCTV, som er et elektronoptisk hjælpemiddel, der anvendes af mennesker, som ikke på anden måde kan opnå et læsesyn med specialoptik. CCTV-udstyr afprøves på Center for Kommunikation, som råder over en række forskellige apparater. CCTV kommer normalt først på tale, når et acceptabelt læsesyn ikke kan opnås på anden vis. 

2.2. Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning - CCTV

Der tilbydes rådgivning og vejledning omkring CCTV i relation til arbejdspladsindretning i hjemmet, i forbindelse med undervisning / uddannelse mv.

2.3. Eneundervisning - CCTV

Der tilbydes eneundervisning efter behov i forbindelse med nybevilling og udlån af CCTV efter behov. For yngre svagsynede vil det oftest dreje sig om en enkelt eller to undervisningsgange, mens det for visse ældre kræver en del instruktion / undervisning.

2.4. Holdundervisning - CCTV

2.5. Teknisk bistand - CCTV

Teknisk bistand / udskiftning af småting foretages af Synsafdelingens medarbejdere, men ofte vil der være behov for et servicebesøg fra leverandøren.
Ved udskiftning af apparat med udstyr fra CfK's depot bestilles som hovedregel fragtmand.

2.6. Andet/øvrige - CCTVS

CCTV'erne indgår i det fælles genbrugsdepot for de kommuner, som har abonnement med CfK. Opgaver i den forbindelse er mærkning, udlånsregistrering og rengøring af hjælpemidler mv. Desuden bestilles transport til og fra depot, hvis hjælpemidlet ikke kan anvendes mere, eller borgeren er død.

3. ADL

3.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling - ADL
(synsvanskeligheder)

Der tilbydes ADL (Activities of Daily Living / Almindelig Daglig Livsførelse) i regi af CfK.
ADL vurderes i relation til borgers synsvanskeligheder, herunder det at færdes inde og ude, indkøb, telefonering, rengøring, personlig hygiejne, påklædning, spisning, havearbejde, fritidsaktiviteter mm.
I samarbejde med borger indkredses og prioriteres de væsentligste problemfelter, herunder læse- og kommunikationsbehov.
Undersøgelse vil typisk være ved første besøg i hjemmet eller ved væsentlige ændringer i borgers synsstatus. I undersøgelsesfasen indgår i nye sager af lidt længerevarende karakter udarbejdelse af et ICF-inspireret notat om funktionsevne.

3.2. Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning - ADL (synsvanskeligheder)

Der tilbydes rådgivning og vejledning i forhold til muligheder for at kompensere for konstaterede vanskeligheder, og der gives eksempler på, hvordan det er muligt at mestre en hverdag med et synshandicap. I rådgivningen indgår rådgivning om kompenserende teknikker, rådgivning om hjælpemidler og rådgivning om lån af lydaviser og lydbøger fra NOTA (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder), Kristeligt Lydbibliotek og lokale medier. Rådgivningen gives til borger, dennes pårørende og eventuelt plejepersonale.

3.3. Eneundervisning - ADL (synsvanskeligheder)

Der tilbydes eneundervisning med henblik på at afhjælpe konstaterede vanskeligheder, herunder gives der instruktion / undervisning i brug af eventuelt bevilgede hjælpemidler, og der hjælpes med afmærkning af hvidevarer mv.
Der udarbejdes en undervisningsplan for forløb på mere end 3 timer. Ved kortere forløb noteres aktiviteten i centrets journalsystem.

3.4. Holdundervisning - ADL (synsvanskeligheder)

Der tilbydes holdundervisning i ADL. Dette afvikles 2 gange årligt på CfK. Der undervises i kompenserende teknikker i madlavning, ophældning, spisning mv., hvor der tages højde for deltagernes synshandicap. Kurserne gennemføres typisk over 5 uger med én kursusdag om ugen. Der udarbejdes en fælles undervisningsplan for holdet.

3.5. Teknisk bistand - ADL (synsvanskeligheder)

Der tilbydes teknisk bistand i forhold til defekte hjælpemidler, herunder talende ure, talende vægte, lydbogsafspillere og lignende. Mindre reparationer kan udføres på CfK, større reparationer udføres af forhandlerne.
Defekte hjælpemidler skal indleveres til Center for Kommunikation, Synsafdelingen.

3.6. Andet/øvrige - ADL (synsvanskeligheder)

Opgaver i relation til synstekniske hjælpemidler, hvor Synsafdelingen administrerer et fælles genbrugsdepot for de 6 kommuner, som er med i abonnementsordningen.

4. Mobility

4.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling - Mobility

Der tilbydes mobility-undervisning til blinde og stærkt svagsynede. I samarbejde med borger undersøges, hvad der konkret er brug for for at lære at mestre nuværende udfordringer i forhold til at finde rundt i hjemmet, på skolen, på arbejdet, til og fra skole, til og fra arbejde etc. 

4.2. Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning - Mobility

Der tilbydes rådgivning og vejledning til blinde og stærkt svagsynede, og, hvis der er ønske om det, også til pårørende og øvrige primærpersoner.
På børneområdet rådgiver og vejleder børnesynskonsulenten forældre, pædagoger og lærere m.fl.

4.3. Eneundervisning - Mobility

Der tilbydes eneundervisning med et konkret formål, jævnfør ovenstående. Det kan i visse tilfælde være en meget omfattende undervisningsindsats, eksempelvis overfor unge nyblinde. Der gives endvidere undervisning i ledsageteknik til pårørende og til plejepersonale m.v. Der udarbejdes en undervisningsplan for forløb på mere end 3 timer.

4.4. Holdundervisning - Mobility

4.5. Teknisk bistand - Mobility

Der tilbydes teknisk bistand primært i forhold udskiftning af dele i en specialstok.

4.6. Andet/øvrige - Mobility

Nybevillinger af mobilityhjælpemidler, administration af depot m.v.

5. Belysning

5.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling - Belysning

Der tilbydes undersøgelse, udredning, afprøvning og indstilling til bevilling af belysning. I samarbejde med den svagsynede eller blinde borger med en synsrest afprøves forskellige lyskilder og forskellige placeringer m.v.
Undersøgelse kan foregå såvel i CfK's afprøvningslokale som i borgers hjem, skole og / eller institution.

5.2. Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning - Belysning

Der tilbydes rådgivning og vejledning omkring god belysning i alle hverdagssituationer, stationært såvel som om transportabelt lys.
Ved behov for større ændringer af lyskilder i et hjem, på en skole eller på en institution kan rådgivningen foretages sammen med el-installatør med viden om området. I visse situationer vil der være behov for at inddrage særlig ekspert.

5.3. Eneundervisning - Belysning

Der tilbydes eneundervisning omkring belysning. Dette vil normalt være en integreret del af ADL-undervisningen, se ovenfor. Et eksempel kunne være måltidsteknik med brug af en transportabel kuvertlampe i et svagt oplyst rum som en restaurant.

5.4. Holdundervisning - Belysning

5.5. Teknisk bistand - Belysning

Der tilbydes teknisk bistand i beskedent omfang. Drift af et bevilget hjælpemiddel påhviler borger, men det kan forekomme, at ældre, svagsynede borgere skal have hjælp til skift af en pære, et genstridigt batteri eller lignende.
Hjælpemidlet skal som hovedregel indleveres til CfK, Synsafdelingen, til eftersyn / reparation.

5.6. Andet/øvrige - Belysning

Administration af genbrug, herunder rengøring, mærkning og eventuel udlevering af erstatningslampe fra depot.  

6. Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser

6.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling - Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser (ekskl. øjenproteser,)

Der tilbydes undersøgelse, udredning, afprøvning og indstilling til bevilling af optik i forhold til medicinsk, optisk definerede øjenlidelser.
Undersøgelse består i at vurdere, om indkomne ansøgninger fra optikere og recepter fra øjenlæger er tilskudsberettigede i relation til ovennævnte samt at sikre, at den ansøgte optik er den optimale løsning til borgeren. I tvivlstilfælde rettes henvendelse til borger, optiker, øjenlæge og i særlige tilfælde til Kennedy Centret, Øjenklinikken.

6.2. Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning - Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser (ekskl. øjenproteser)

Der tilbydes rådgivning og vejledning til borger og dennes pårørende. Ligeledes tilbydes rådgivning fra Synsafdelingens optikerkonsulent til lokale optikere og andre fagpersoner.

6.3. Eneundervisning - Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser (ekskl. øjenproteser)

6.4. Holdundervisning - Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser
(ekskl. øjenproteser)

6.5. Teknisk bistand - Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser (ekskl. øjenproteser)

6.6. Andet/øvrige - Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser (ekskl. øjenproteser)

7. Øjenproteser

7.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling - Øjenproteser

Der tilbydes undersøgelse, udredning, afprøvning og indstilling til bevilling af øjenproteser.
Synsafdelingens optiker vurderer indkomne ansøgninger fra borgere og bevilger / indstiller til bevilling.
CfK får 2 gange årligt besøg af ocularist fra Lauscha Optik, som laver glasøjenproteser.
I visse tilfælde bevilges / indstilles til bevilling af acrylproteser. Dette i samarbejde med sygehusenes øjenafdelinger.

7.2. Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning - Øjenproteser

Der tilbydes instruktion i håndtering af øjenproteser. Dette gives af øjenafdelingerne samt af de protesemagere, som fremstiller proteserne.
Synsafdelingen tilbyder rådgivning og vejledning i de situationer, hvor der opstår problemer med at anvende protesen, primært komfortmæssigt og
kosmetisk. CfK har udarbejdet en informationspjece om øjenproteser, som udleveres i nye sager samt efter behov.

7.3. Eneundervisning - Øjenproteser

7.4. Holdundervisning - Øjenproteser

7.5. Teknisk bistand - Øjenproteser

7.6. Andet/øvrige - Øjenproteser

8. Kompetenceudvikling

8.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling - Kompetenceudvikling (Synsafdelingen)

Der tilbydes kompetenceudvikling i form af besøg på institutioner / samtaler med personale på institutioner for f.eks. udviklingshæmmede.
Står en institution foran at skulle optage borgere med synsproblemer, og ønskes der hjælp til indretning, belysning og farver samt måske en generel indføring i problematikker omkring mennesker med synsproblemer, tilbyder Synsafdelingen dette.

8.2. Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning - Kompetenceudvikling (Synsafdelingen)

Der tilbydes rådgivning og vejledning, jævnfør ovenstående.

8.3. Eneundervisning - Kompetenceudvikling (Synsafdelingen)

Der tilbydes eneundervisning til f.eks. ægtefælle eller andre i hjælpeteknikker i forhold til den synshæmmede. Dette kan f.eks. være relevant i situationer, hvor den synshæmmede har flere handicaps.

8.4. Holdundervisning - Kompetenceudvikling (Synsafdelingen)

Der tilbydes holdundervisning / kursus til f.eks. plejepersonale, som omgås blinde og svagsynede mennesker, ligesom synskonsulenten på børneområdet arrangerer kurser for lærere, som underviser svagsynede børn i folkeskolen. Disse kurser vil fremgå af CfK's hjemmeside, www.cfk-herning.dk. I øvrigt vil kurser kunne oprettes efter konkret ønske fra alle relevante samarbejdsparter, institutioner, børnehaver, skoler osv.
Endvidere tilbydes undervisning af kontaktpersoner til døvblindblevne.

8.5. Teknisk bistand - Kompetenceudvikling (Synsafdelingen)

Der tilbydes teknisk bistand til den svagsynede, men indsatsen kan også tænkes målrettet forældre til et synshæmmet barn osv.

8.6. Andet/øvrige - Kompetenceudvikling (Synsafdelingen)

Synsafdelingen samarbejder med landsdækkende institutioner: Synscenter Refsnæs (for børn), Instituttet for Blinde og Svagsynede (www.ibos.dk),
Kennedy Centret, Øjenklinikken og VISO m.fl.

9. Optiker

9.1. Optiker - undersøgelse

9.1.1. Optiker - undersøgelse mv. ekstern 

9.2 Optiker - visitation

9.3. Optiker - rådgivning mv.

9.4. Optiker - afprøvning ej refraktion

9.5. Optiker - hjernebetinget fotofobi

9.6. Optiker - andet / øvrige (optik leveret af CfK)

Kontaktinfo

Center for Kommunikation

Brahmsvej 8
7400 Herning

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: