Høreafdelingen

Luk alle
Åben alle

1. Førstegangsbevilling af høreapparat

1.1. Undersøgelse m.v. - 1. gangs bevilling af høreapparat

Der tilbydes samtale med borgeren, og herud fra - og eventuelt efter undersøgelse hos en speciallæge - vurderes behov for høreapparatbehandling.

Der tilbydes samtale med borgeren omkring afhjælpning af hørenedsættelse ved hjælp af høreapparat.

Der gives oplysninger om private og offentlige leverandører af høreapparater.

1.2. Rådgivning m.v. - 1. gangs bevilling af høreapparat

Der tilbydes rådgivning til pårørende og / eller plejepersonale omkring rengøring og vedligeholdelse af høreapparat, når en høreapparatbruger ikke selv er i stand til at løse denne opgave.

1.3. Eneundervisning - 1. gangs bevilling af høreapparat

Der tilbydes undervisning af borgere, der ikke tidligere har anvendt høreapparat.

Det primære formål med undervisningen er at lære borgeren at betjene høreapparat samt at bibringe borgeren en realistisk opfattelse af mulighederne for at udnytte høreapparat og / eller hørelsen samt af de begrænsninger, hørenedsættelsen medfører.

1.4. Holdundervisning - 1. gangs bevilling af høreapparat

1.5. Teknisk bistand - 1. gangs bevilling af høreapparat

Der foretages justering af høreapparat.

Der foretages afprøvning og udvælgelse af tekniske hjælpemidler, som skønnes egnede til at kompensere for de individuelle vanskeligheder, som ikke afhjælpes af høreapparat.

Det bemærkes i relation hertil, at CfK ikke må justere høreapparater udleveret andre steder end på CfK indenfor de første 3 måneder efter udlevering. Justering skal her foretages af høreapparatleverandøren.

1.6. Andet/øvrige - 1. gangs bevilling af høreapparat

2. Opfølgning på høreapparat

2.1. Undersøgelse m.v. - Opfølgning på høreapparat

Der tilbydes vurdering af allerede iværksat høreapparatbehandling. Der foretages undersøgelse af behov for førtidig udskiftning af høreapparat og revisitering til høreapparatleverandør.

2.2. Rådgivning m.v. - Opfølgning på høreapparat

Der tilbydes rådgivning til pårørende og / eller plejepersonale omkring rengøring og vedligeholdelse af høreapparat, når en borger ikke selv er i stand til at løse denne opgave.

2.3. Eneundervisning - Opfølgning på høreapparat

Der tilbydes undervisning af borgere, der tidligere har anvendt høreapparat.
Det primære formål med undervisningen er at lære den hørehæmmede at betjene høreapparat samt at bibringe den hørehæmmede en realistisk opfattelse af mulighederne for at udnytte høreapparat og / eller hørelsen samt af de begrænsninger, hørenedsættelsen medfører.

2.4. Holdundervisning - Opfølgning på høreapparat

2.5. Teknisk bistand - Opfølgning på høreapparat

Der foretages justering af høreapparat.
Der foretages afprøvning og udvælgelse af tekniske hjælpemidler, som skønnes egnede til at kompensere for de individuelle vanskeligheder, som ikke afhjælpes af høreapparat.

2.6. Andet/øvrige - Opfølgning på høreapparat

3. Cochlear Implant

3.1. Undersøgelse m.v. - Cochlear Implant (CI)

Cochlear Implant er en behandling for døvblevne eller døvfødte. Ved en operation indopereres en elektrode i cochlear. Denne elektrode overfører elektriske stimuli fra en udvendig processor til hørenerven. Derved opnås genetablering af evnen til at opfatte stimuli.

Man indstilles til CI-operation via Audiologisk Afdeling / Høreklinik på et sygehus. Selve operationen foretages på et af landets tre CI-operationssteder (Århus, Odense, Gentofte).
Før operation indkaldes borgeren til en samtale med en hørepædagog.
Ved samtalen tales der om selve forløbet, forventninger (egne samt eventuelle pårørendes forventninger), genoptræning, selve CI-apparaturet mm.

3.2. Rådgivning m.v. - Cochlear Implant

Inden operation kan hørepædagogen formidle kontakt til erfarne CI-brugere. Hørepædagogen kan deltage i selve tilslutningen af processoren.

3.3. Eneundervisning - Cochlear Implant

Cochlear Implant er ikke en fuldstændig reetablering af hørelsen. Der er behov for særlig undervisning og rådgivning omkring den kommunikative situation efter operationen. Hørepædagogen forestår dette.

3.4. Holdundervisning - Cochlear Implant

Undervisningen er primært eneundervisning, men hørepædagogen kan bistå i etablering af ERFA-grupper.

3.5. Teknisk bistand - Cochlear Implant

Efter operation foretages afprøvning og udvælgelse af tekniske hjælpemidler, som skønnes egnede til at kompensere for individuelle vanskeligheder, som ikke kan afhjælpes af processoren.

3.6. Andet/øvrige - Cochlear Implant

Der foretages opfølgning på CI-implanterede.

4. Kommunikationsundervisning (hørehæmmede)

4.1. Udredning m.v. - Kommunikationsundervisning (hørehæmmede)

4.2. Rådgivning m.v. - Kommunikationsundervisning (hørehæmmede)

4.3. Eneundervisning - Kommunikationsundervisning (hørehæmmede)

Der tilbydes eneundervisning til borgere med stor hørenedsættelse, hvis disse har problemer med udtale, stemme- og / eller sprogbrug forårsaget af hørenedsættelsen.

4.4. Holdundervisning - Kommunikationsundervisning (hørehæmmede)

Der tilbydes holdundervisning til borgere med stor hørenedsættelse samt til pårørende til disse. Herunder tilbydes følgende kurser:

  • Der tilbydes kurser for unge borgere med stor hørenedsættelse
  • Der tilbydes kurser tilrettelagt som internatkursus
  • Der tilbydes kurser for erhvervsaktive

4.5. Teknisk bistand - Kommunikationsundervisning (hørehæmmede)

Der tilbydes afprøvning / udredning af høretekniske hjælpemidler, f.eks. FM-udstyr og forstærkertelefon.

4.6. Andet/øvrige - Kommunikationsundervisning (hørehæmmede)

5. Tinnitus, ménière og lydoverfølsomhed

5.1. Undersøgelse m.v. - Tinnitus, ménière og lydoverfølsomhed

Der tilbydes undersøgelse af borgerens gener. Denne undersøgelse foregår med udgangspunkt i den medicinske udredning, som skal foreligge, før en sag påbegyndes.

5.2. Rådgivning m.v. - Tinnitus, ménière og lydoverfølsomhed 

Med udgangspunkt i den medicinske udredning, der skal foreligge inden påbegyndelse af en sag, tilbydes individuel rådgivning i forhold til den enkelte borgers gener.

Eventuelt vurderes mulige årsagsforklaringer samt forskellige behandlingsformer og forløb fremadrettet.

5.3. Eneundervisning - Tinnitus, ménière og lydoverfølsomhed

Med udgangspunkt i den medicinske udredning, der skal foreligge inden påbegyndelse af en sag, tilbydes eneundervisning med det formål at give borgeren forståelse for og erkendelse af sine gener samt at klæde borgeren på til at vælge hensigtsmæssig taktik i forhold til generne. Længden af disse forløb kan variere alt efter vurderet behov.

5.4. Holdundervisning - Tinnitus, ménière og lydoverfølsomhed

Der tilbydes holdundervisning til borgere samt til pårørende til disse. Undervisningen omfatter blandt andet:

  • Bibringelse af teoretisk viden
  • Forståelse af egne symptomer
  • Overblik over muligheder i forhold til behandling og tekniske hjælpemidler
  • Samtale og erfaringsudveksling med ligesindede

5.5. Teknisk bistand - Tinnitus, ménière og lydoverfølsomhed

Med udgangspunkt i den medicinske udredning, der skal foreligge inden påbegyndelse af en sag, tilbydes afprøvning af forskellige relevante tekniske hjælpemidler. Type vil afhænge af eventuelt høretab og individuelle gener.

5.6. Andet/øvrige - Tinnitus, ménière og lydoverfølsomhed

Der tilbydes udarbejdelse af udtalelser, ansøgninger og henvisninger.

6. Kompetenceudvikling

6.1. Undersøgelse m.v. - Kompetenceudvikling (Høreafdelingen)

Der tilbydes udredende samtale mellem borgeren og specialkonsulent.

6.2. Rådgivning m.v. - Kompetenceudvikling (Høreafdelingen)

Der tilbydes rådgivning til voksne hørehæmmede i relation til arbejdssituation, herunder uddannelse, revalidering, arbejdsfastholdelse og kompenserende foranstaltninger.
Der tilbydes overgangsvejledning til unge og deres pårørende, herunder om bl.a. støttemuligheder i uddannelsessystemet.
Der tilbydes rådgivning til pædagoger, talehørekonsulenter ved PPR, sagsbehandlere, bevilgere samt til forældre til børn med høretab.

6.3. Eneundervisning - Kompetenceudvikling (Høreafdelingen)

Der tilbydes eneundervisning af pleje- og behandlingspersonale tilknyttet borgeren.

6.4. Holdundervisning - Kompetenceudvikling (Høreafdelingen)

Der tilbydes holdundervisning for fagpersoner, herunder følgende kurser:

  • Kurser for kommunale høreomsorgsassistenter, pleje- og behandlingspersonale
  • Kurser for lærere og pædagoger samt hørepædagogisk netværksgruppe
  • Kurser for kontaktpersoner for døvblinde

Til arbejdspladser og undervisningsinstitutioner tilbydes generel høre-vejledning.

6.5. Teknisk bistand - Kompetenceudvikling (Høreafdelingen)

Der tilbydes rådgivning og vejledning omkring hjælpemidler til arbejdsbrug.
Der tilbydes rådgivning og vejledning omkring arbejdspladsindretning.
Der tilbydes rådgivning og vejledning omkring hjælpemidler i forbindelse med uddannelse, herunder lokaleindretning, lys og lyd.

6.6. Andet/øvrige - Kompetenceudvikling (Høreafdelingen) 

Der tilbydes undervisning af kontaktpersoner til døvblindblevne. 

Kontaktinfo

Høreafdelingen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Telefontider Høreafdelingen
Hørekonsulent: Mandag-torsdag: 8.30-10.00 og 10.30-12.00

Sekretær: Mandag-onsdag kl. 8.00-14.00 og torsdag kl. 8.00-15.00

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: