Hjerneskaderådgivningen

Visitering af borgere til et tilbud i HSR sker i samarbejde og dialog med den respektive borgers hjemkommune.

Lov om specialundervisning er sekundær i forhold til anden lovgivning.
HSR leverer ikke ydelser indenfor abonnement i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Der foretages en individuel vurdering i samarbejde med den respektive borgers hjemkommune om graden af skriftlighed i sagen. Hjemkommunen modtager den pædagogiske afdækning og undervisningsplanen skriftligt i starten af forløbet samt en slutstatus ved forløbets afslutning.

Luk alle
Åben alle

1. Børn med erhvervet hjerneskade (0-18 årige)

1.1 undersøgelse m.v.

Børn med erhvervet hjerneskade kan henvises til Hjerneskaderådgivningen. Dette kan ske via PPR / via hjerneskadeteamet / via hjerneskadekoordinatoren i barnets hjemkommune. Som oftest foreligger neuropsykologisk udredning eller anden psykologisk test, men Hjerneskaderådgivningen kan efter aftale udarbejde en pædago-gisk udredning af barnet eller den unge. Dette i henhold til God Praksis. 

1.2. Rådgivning m.v.

Hjerneskaderådgivningen deltager efter behov i kommunernes hjerneskadeteams for børn og tilbyder herigennem rådgivning og vejledning til familier og relevante faggrupper. Center for Kommunikation kan medvirke omkring et hjerneskadet (erhvervet) barns overgang fra hjerneskadeteam til et tilbud i voksenregi.

1.3. Eneundervisning

Kommunerne har undervisningsforpligtelsen af et barn med erhvervet hjerneskade. Hjerneskaderådgivningen kan - afhængigt af konklusionen på den pædagogiske udredning - iværksætte et individuelt undervisningstilbud til barnet, herunder vejledning til fagpersoner omkring barnet.

1.4. Holdundervisning

Hjerneskaderådgivningen tilbyder pårørendekurser til forældre til børn med erhvervet hjerneskade. I alle abonnementskommuner formidles tilbud om undervisning via Hjerneskadeteamet for børn.
Undervisningen målrettes gruppens aktuelle behov men indeholder typisk orientering om hjernen, hjernens funktionsmåde, hjerneskadens
betydning for barnets videre udvikling og sorg- og krisebearbejdning.

1.5 Teknisk Bistand

I forbindelse med undervisning kan der - efter behov - tilbydes installering af relevante programmer på hjemmets pc eller iPad, det kan f.eks. være Mitii og Professionel Hjernetræner

1.6. Andet/øvrige

1.1 undersøgelse m.v.

Børn med erhvervet hjerneskade kan henvises til Hjerneskaderådgivningen. Dette kan ske via PPR / via hjerneskadeteamet / via hjerneskadekoordinatoren i barnets hjemkommune. Som oftest foreligger neuropsykologisk udredning eller anden psykologisk test, men Hjerneskaderådgivningen kan efter aftale udarbejde en pædago-gisk udredning af barnet eller den unge. Dette i henhold til God Praksis. 

1.2. Rådgivning m.v.

Hjerneskaderådgivningen deltager efter behov i kommunernes hjerneskadeteams for børn og tilbyder herigennem rådgivning og vejledning til familier og relevante faggrupper. Center for Kommunikation kan medvirke omkring et hjerneskadet (erhvervet) barns overgang fra hjerneskadeteam til et tilbud i voksenregi.

1.3. Eneundervisning

Kommunerne har undervisningsforpligtelsen af et barn med erhvervet hjerneskade. Hjerneskaderådgivningen kan - afhængigt af konklusionen på den pædagogiske udredning - iværksætte et individuelt undervisningstilbud til barnet, herunder vejledning til fagpersoner omkring barnet.

1.4. Holdundervisning

Hjerneskaderådgivningen tilbyder pårørendekurser til forældre til børn med erhvervet hjerneskade. I alle abonnementskommuner formidles tilbud om undervisning via Hjerneskadeteamet for børn.
Undervisningen målrettes gruppens aktuelle behov men indeholder typisk orientering om hjernen, hjernens funktionsmåde, hjerneskadens
betydning for barnets videre udvikling og sorg- og krisebearbejdning.

1.5 Teknisk Bistand

I forbindelse med undervisning kan der - efter behov - tilbydes installering af relevante programmer på hjemmets pc eller iPad, det kan f.eks. være Mitii og Professionel Hjernetræner

1.6. Andet/øvrige

2. Voksne med erhvervet hjerneskade (ekskl. UPS-kursus)

2.1. Undersøgelse m.v.

Målgruppen er personer med let, middelsvær samt kompleks erhvervet hjerneskade. Der må ikke være andre konkurrerende primærdiagnoser, der kan være til hindring for udbytte af bistand fra Hjerneskaderådgivningen (psykiatrisk lidelse eller aktuelt misbrug). Personer med sclerose kan indgå i målgruppen.
Der optages anamnese og foretages en udredning af helhedssituationen, oftest på baggrund af en foreliggende neuropsykologisk undersøgelse.
Den individuelle samtale med borgeren om ønsker og behov samt den pædagogiske udredning danner baggrund for indstilling til tilbud. Vurderes det her, at et forløb kan begrænse virkningerne efter hjerneskaden, iværksættes forløb i Hjerneskaderådgivningen.

2.2 Rådgivning m.v.

Der tilbydes rådgivning i forhold til vanskelighederne. Det kan typisk dreje sig om svigtende overblik over hverdagens gøremål, initiativløshed, så det kan være vanskeligt at komme i gang med aktiviteter eller arbejdsfunktioner, eller det kan dreje sig om kontakt til arbejdsgiver, sagsbehandlere, jobkonsulenter eller uddannelsesinstitutioner.

2.3. Eneundervisning

Hjerneskaderådgivningen tilbyder et individuelt undervisningsforløb, hvis der er specielle kognitive vanskeligheder. Det kan for eksempel handle om hukommelses- eller opmærksomhedsproblemer.

2.4. Holdundervisning

Der udbydes løbende et gruppeundervisningsforløb over 6-8 uger med 3 timers undervisning én gang ugentligt. Forløbene er målrettet personer med lette til middelsvære erhvervede hjerneskader samt borgere med kompleks erhvervet hjerneskade, som har begrænsede ressourcer i forhold til mestring og udholdenhed.
Indholdet er information om sociale forhold og muligheder for støtte til jobfastholdelse eller fritidsaktiviteter, information om hjernens funktionsmåde og om hjerneskaders følger, om patientforeninger og aktivitetstilbud. Der undervises i strategier, der kan medvirke til at begrænse de kognitive, sociale og personlighedsmæssige følgevirkninger, skaden har medført.

2.5. Teknisk bistand

I forbindelse med et undervisningsforløb kan borgeren få installeret relevante træningsprogrammer på hjemmets computer eller iPad, feks. Mitii eller Professionel Hjernetræner.
Ønskes yderligere kan HSR kontaktes herom, og vi vil vurdere vores muligheder for at løse den pågældende opgave, eventuelt i samarbejde med Handicapteknologiafdelingen.

2.6. Andet / øvrige 

3. UPS-kursus – Undervisning af Personer med Senhjerneskade

3.1. Undersøgelse m.v.

Hjerneskaderådgivningen foretager en pædagogisk udredning af borgeren før indstilling til UPS-kursus.
Der vurderes for fysiske funktionsnedsættelser, kognitive kommunikationsforstyrrelser og personlighedsændringer. Det kan dreje sig om ændringer i opmærksomhed, hukommelse, koncentration og overblik. Der kan være tale om initiativløshed, opfarenhed, tab af situationsfornemmelse, manglende erkendelse og øvrige kognitive vanskeligheder. Der arrangeres midtvejssamtaler med de pågældende sagsbehandlere, hvor undervisningsforløbet evalueres, og det videre forløb drøftes.

3.2. Rådgivning m.v.

Hjerneskaderådgivningen tilbyder rådgivning til familie, samarbejdspartnere og sagsbehandlere, hvis der i kursusforløbet opstår behov herfor. Det kan være relevant i de tilfælde, hvor tilbagevenden til job på særlige vilkår kan komme på tale, eller hvor der iværksættes en erhvervsevneafklaring.
Rådgivningen kan indeholde en beskrivelse af fremmøde, graden af aktivitet, udtrætning, smertepåvirkning og de kognitive funktioner.

3.3 Eneundervisning

Der kan udarbejdes et individuelt undervisningsprogram som supplement til gruppeundervisningsforløbet. I den ofte komplekse problemstilling kan borgeren have behov for speciel træning af mistede funktioner.

3.4. Holdundervisning

Et UPS-gruppeundervisningsforløb strækker sig over 15 uger med 10 ugentlige timer fordelt på 3 dage á 3-4 timer. Et overordnet mål for undervisningen er at give borgeren øget erkendelse af hjerneskadens konsekvenser, fremme accept af de nye livsvilkår, opnå den optimale tilknytning til arbejdsmarkedet og give redskaber til at opnå en hverdag med livskvalitet. Indholdet er kognitiv træning, kognitiv undervisning, træning med IT, praktisk/fysisk undervisning, kreativ undervisning, individuelt arbejde, undervisning i emner som hjernens opbygning og funktion, følger efter hjerneskader samt mulige reaktioner på og tackling af stress, samvær med andre ligestillede og rådgivning i forhold til fremtidsmuligheder.
Der kan afholdes netværksmøder omkring den enkelte kursist med deltagelse af
f.eks. familie, naboer, fritidskontakter, sagsbehandlere, repræsentanter fra arbejdsplads og støttepersoner.

3.5. Teknisk bistand

I forbindelse med et undervisningsforløb kan borgeren få relevante træningsprogrammer installeret på hjemmets computer eller iPad, herunder Mitii eller Professionel Hjernetræner. 

3.6. Andet / øvrige 

4. Åben rådgivning til børn med hjerneskadet forælder (8-18 årige)

4.1. Undersøgelse m.v.

Hjerneskaderådgivningen tilbyder støtte til børn i familier, hvor én af forældrene har en erhvervet hjerneskade. Henvendelsen om støtte og rådgivning kan komme fra familien, fra Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, fra genoptræningsinstitutioner eller fra personer tilknyttet Hjerneskaderådgivningen.

4.2 Rådgivning m.v.

Rådgivningen i forhold til det enkelte barn kan indeholde en vurdering af, om barnets problemer er af en art, så et andet og mere indgribende tilbud skal iværksættes i regi af barnets hjemkommune. 

4.3 Eneundervisning 

Hjerneskaderådgivningen tilrettelægger eneundervisning én gang om måneden efter særligt udarbejdet undervisningsmateriale. Det kan være en model af hjernen, skriftligt undervisningsmateriale m.v.
Samtalerne med en fagperson omkring de vilkår, der er ændrede i barnets liv, har stor værdi.

4.4 Holdundervisning

4.5. Teknisk Bistand

4.6. Andet / øvrige

5. Pårørende til voksne med erhvervet hjerneskade

5.1 Undersøgelse m.v.

Efter henvisning afholdes en samtale med den pårørende. Her afdækkes det, hvilke behov for støtte de pårørende har. Pårørende kan, ud over ægtefælle og børn, være søskende, forældre, en nær ven / veninde, nabo eller kollega.

5.2 Rådgivning m.v.

Hjerneskaderådgivningen tilbyder rådgivning til pårørende om, hvor og hvordan der indhentes information om hjælp og støtte i den ændrede livssituation.

5.3. Eneundervisning

I eneundervisning tilbydes undervisning i strategier for, hvordan den pårørende fortsat kan prioritere rollen som ægtefælle frem for at påtage sig pasnings- og plejerollen. Der kan arbejdes med sorg og kriseproblematikker, og der kan undervises i, hvordan den pårørende og den ramte sikrer, at børnene i hjemmet får de optimale opvækstmuligheder under de givne forudsætninger.

5.4. Holdundervisning

Der udbydes et kursusforløb for ægtefæller / samlevere af en varighed af 6-8 uger. Der undervises én aften om ugen i 2½ time. Undervisningsindholdet kan bl.a. være hjernens opbygning og funktion, primære og sekundære følgevirkninger, kriseforløb og bearbejdning, stress og coping, ændret seksualitet og orientering i relevante dele af sociallovgivningen.
Kurset tilrettelægges efter det enkelte holds behov og ønsker. Kursusdeltagerne støttes i at fortsætte efter kursusafslutning som selvhjælpsgruppe for at vedligeholde et værdifuldt fællesskab af ligestillede. I den forbindelse kan en medarbejder fra Hjerneskaderådgivningen deltage i startfasen.

Der udbydes et kursusforløb til voksne børn, øvrige pårørende, ven / veninde, nabo mv. Der undervises 2 aftener af 2 timer. Undervisningsindholdet kan bl.a. være viden om hjerneskader, viden om netværksdannelse samt information om, hvor der kan indhentes yderligere information / viden.

5.5. Teknisk bistand

5.6. Andet / øvrige

6. Kompetenceudvikling

6.1. Undersøgelse m.v. 

6.2. Rådgivning m.v.

Der tilbydes rådgivning og vejledning til personalegrupper og netværk i håndtering af de vanskeligheder, den senhjerneskadede har fået i forbindelse med sygdom eller ulykke. Det kan dreje sig om frontpersonale, medarbejdere fra hjemmeplejen, fra institutioner eller skoler, fra sundhedscentre og aktivitetstilbud og fra familier og sociale netværk etc.

6.3. Eneundervisning

6.4. Holdundervisning

6.5. Teknisk bistand

6.6. Andet / øvrige

7. Commotio

7.1. Undersøgelse m.v.

En commotio kan opstå efter et kraftigt slag mod hovedet, hvor man måske kortvarigt mister bevidstheden eller bliver utilpas, forvirret eller desorienteret. Dette kan ske i forbindelse med trafik- eller sportsulykker, fald eller slag.

Hjerneskaderådgivningen modtager henvendelser om commotioramte fra mange forskellige aktører.
Efter modtaget henvendelse kontaktes borgers hjemkommune altid i forhold til visitering til tilbud.
Hjerneskaderådgivningen vurderer - med udgangspunkt i samtale, screeninger og eventuelle tests funderet i viden og anbefalinger - hvilket tilbud der kan iværksættes for bedst muligt at afhjælpe eller begrænse de følgevirkninger, der opleves.
Tilbud gives til børn, unge og voksne.
Vores primære målgruppe er:

  • Personer, der har følger i perioden 3 måneder - 1 år efter skaden, diagnosticeret PCS.
  • Personer, der har følger ud over 1 år efter skaden (PPCS).
  • Der er mulighed for rådgivnings- / vejledningsforløb til personer i den postakutte fase

7.2. Rådgivning m.v.

Der tilbydes rådgivning og vejledning med det formål at opnå viden om, hvorfor de oplevede symptomer er opstået, og hvordan man bedst muligt lærer at håndtere disse i forhold til hverdagen, herunder i forhold til job, uddannelse og fritid.
Der tilbydes rådgivning til arbejdspladser, uddannelsessteder, pårørende og øvrige fagpersoner, som er i kontakt med en person med commotio. Der kan være et samarbejde med ergoterapeuter og fysioterapeuter, da nogle kan have behov for, at der arbejdes med følgevirkninger, herunder f.eks. smerte- og balanceproblematikker og kognitive problematikker.

7.3. Eneundervisning

Der tilbydes individuel undervisning, rådgivning og vejledning for en kortere periode, hvis der er specifikke vanskeligheder. Det kan f.eks. handle om opmærksomhedsproblematikker samt lys- og lydoverfølsomhed af en sådan karakter, at det er vanskeligt at modtage undervisning på hold.

7.4. Holdundervisning

Der tilbydes holdundervisning én gang ugentligt af 2 timer i omfanget 5 - 8 uger. Der udarbejdes målsætning for den enkelte. I undervisningen formidles viden om følgevirkningerne med henblik på at skabe indsigt i og forståelse for nødvendigheden af at tilegne sig nye kompenserende tilgange i hverdagen. Der arbejdes konkret med gradueret kognitiv træning og mestring, så deltagerne får kendskab til strategier og metoder til håndtering af vanskelighederne og oplever, at en proces mod at afhjælpe følgevirkningerne er i gang.
Det kan være vanskeligt for omgivelserne at forstå de følgevirkninger, den ramte har. Der tilbydes derfor information til nærmeste pårørende. Informationen tilbydes til en gruppe af pårørende 2 gange á to timers varighed.

7.5. Teknisk bistand

I forbindelse med et undervisningsforløb kan borgeren få relevante træningsprogrammer installeret på hjemmets computer eller iPad, herunder Professionel Hjernetræner.

7.6. Andet / øvrige